Mapa Środowisko przyrodnicze

Dokument – mapa zatytułowana “Środowisko przyrodnicze”, sporządzona do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i stanowiąca jego integralną część. Opracowanie – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Mapa Środowisko przyrodnicze – kliknięcie w obrazek spowoduje otworzenie jego oryginalnej, większej wersji.

Mapa Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Dokument – mapa zatytułowana “Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, sporządzona do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i stanowiąca jego integralną część. Opracowanie – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Mapa Kierunki zagospodarowania przestrzennego – kliknięcie w obrazek spowoduje otworzenie jego oryginalnej, większej wersji.

Mapa Transport

Dokument – mapa zatytułowana “Transport”, sporządzona do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i stanowiąca jego integralną część. Opracowanie – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Mapa Transport  – kliknięcie w obrazek spowoduje otworzenie jego oryginalnej, większej wersji.

Mapa Dziedzictwo kulturowe

Dokument – mapa zatytułowana “Dziedzictwo kulturowe i dobra kultury współczesnej”, sporządzona podczas opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i stanowiąca jego integralną część.

Mapa Dziedzictwo kulturowe i dobra kultury współczesnej – kliknięcie w obrazek spowoduje otworzenie jego oryginalnej, większej wersji.

Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Celem sporządzenia Prognozy do aktualizowanego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego jest w szczególności:

ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, wskazanie potencjalnych zagrożeń i pól konfliktów człowiek – środowisko między zasadami i sposobami ochrony środowiska a proponowanymi ustaleniami związanymi z realizacją zapisów projektu Planu, w tym identyfikacja znaczących negatywnych oddziaływań na obszary i obiekty chronione, określenie możliwości ograniczenia potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko związanych z realizacją postanowień dokumentu.

Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa MazowieckiegoPobierz