Aneks do Prognozy oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Niniejsze opracowanie stanowi aneks do Prognozy oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego sporządzonej 11 czerwca 2013 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego skierowany został do dalszego procedowania w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Aneks do Prognozy oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa MazowieckiegoPobierz

Założenia aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Założenia są efektem drugiej fazy prac nad aktualizacją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, rozpoczętych na podstawie Uchwały Nr 166/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, która została podjęta po dokonaniu oceny aktualności planu dotychczas obowiązującego.

Założenia aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa MazowieckiegoPobierz

Obwieszczenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o opracowaniu projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 39 oraz 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z pózn. zmianami)

zawiadamiam

o opracowaniu projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o wyłożeniu tych dokumentów do publicznego wglądu.

Z dokumentacją obejmującą w szczególności:

Projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.Prognozę oddziaływania na środowisko projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

można się zapoznać w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, ul. Solec 22 (III piętro), w godzinach pracy 8:00-16:00 oraz na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl. Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – wwvw.bip.mazovia.pl i na stronach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego – www.mbpr.pl w zakładce Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – projekt.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentów mogą być wnoszone w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia.Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwag i wniosków. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

Na piśmie na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul Solec 22. 00-410 Warszawa. fax 22 518 49 02;Ustnie w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Solec 22;Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: konsultacjeppzpwm.mbpr.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Zarząd Województwa

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o opracowaniu projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Kontrakt terytorialny

Przedmiotem Kontraktu jest określenie celów i przedsięwzięć priorytetowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju Województwa mazowieckiego, co do których strony deklarują współpracę w ramach realizacji właściwych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych instrumentów, z których mogą być finansowane przedsięwzięcia priorytetowe przyczyniające się do osiągnięcia celów Kontraktu.

Kontrakt terytorialnyPobierz

Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim – niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie pkt. 8.4. Planu Pracy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie na rok 2014.

Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckimPobierz