Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Celem sporządzenia Prognozy do aktualizowanego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego jest w szczególności:

  • ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,
  • wskazanie potencjalnych zagrożeń i pól konfliktów człowiek – środowisko między zasadami i sposobami ochrony środowiska a proponowanymi ustaleniami związanymi z realizacją zapisów projektu Planu, w tym identyfikacja znaczących negatywnych oddziaływań na obszary i obiekty chronione,
  • określenie możliwości ograniczenia potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko związanych z realizacją postanowień dokumentu.