Wyniki z badania MFT na temat działalności Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego

Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, która została rozdana członkom Mazowieckiego Forum Terytorialnego na pierwszym posiedzeniu MFT w dniu 27 maja b.r. Głównym celem badań było poznanie opinii interesariuszy rozwoju na temat funkcjonowania Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego.

Celami dodatkowymi projektu były:

  • promocja działalności Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego;
  • budowa pozytywnych relacji z instytucjami bezpośrednio zaangażowanymi w tworzenie procesu strategicznego zarządzania rozwojem.