Siódme posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

W dniu 15 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (UMWM) odbyło się VII posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT). Spotkaniu przewodniczył Pan Piotr Brzeski, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Wiceprzewodniczący MFT. Tematyka VII posiedzenia dotyczyła Planu wykonawczego do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz rozwoju międzynarodowej drogi wodnej E-40.

W pierwszej części spotkania przedstawiciel Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury UMWM zaprezentował Plan wykonawczy do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport. Poinformował również o wstępnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej projekt Planu wykonawczego jako spełnienie warunku wstępnego ex-ante dla działań 7.1 (transport) i 7.2. (kolej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Następnie omówiono zagadnienia związane z procesem przygotowania dokumentu, a w szczególności podstawy prawne, cel, zakres Planu wykonawczego, a także kierunki działań w zakresie infrastruktury kolejowej, drogowej oraz pozostałych inwestycji.

W opracowanej prognozie oddziaływania na środowisko do Planu wykonawczego do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport wskazano potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Planu oraz istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji Planu. Omówiono możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przedstawiono propozycje działań zaradczych.

Posiedzenie zakończyło się krótką prezentacją projektu rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 w ramach Programu Partners for International Business przy współpracy samorządu województwa.