Drugie posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

Wymiana wiedzy i doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju w regionie to jedno z wielu zadań Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT), które zebrało się po raz drugi, aby dyskutować o aktualnych problemach Mazowsza i wyzwaniach, jakie czekają region w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Przyszły okres programowania Unii Europejskiej, rozpoczynający się wraz z nadchodzącym rokiem, stawia przed województwem nowe wyzwania. Głównym jest odpowiednie zagospodarowanie ograniczonej puli środków, które otrzyma Mazowsze, jako jedyny region w Polsce, który osiągnął status „konkurencyjnego” i opuścił grupę regionów najsłabiej rozwiniętych. W strukturze celów i priorytetów opracowywanego aktualnie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zgodnie z celami Strategii Europa 2020, nacisk położony zostanie na innowacyjność i wzrost inteligentny, włączenie społeczne, efektywność energetyczną i wzrost zrównoważony. Ponadto pojawią się nowe instrumenty realizacji polityki rozwoju regionu: Zintegrowane oraz Regionalne Inwestycje Terytorialne (ZIT i RIT) – skierowane do najważniejszych ośrodków miejskich w województwie. Ich odpowiednie zaprogramowanie powinno przyczynić się do wzmocnienia spójności regionu poprzez lepsze przekazywanie impulsów rozwojowych z ośrodków miejskich do ich otoczenia. Kolejnym z nowych instrumentów będzie Kontrakt Terytorialny – porozumienie między rządem a samorządem wojewódzkim w zakresie priorytetowych przedsięwzięć realizujących cele polityki regionalnej zapisane w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Władze województwa mazowieckiego będą musiały pogodzić efektywne gospodarowanie funduszami unijnymi z trudną sytuacją finansową, związaną ze znacznym obciążeniem dla regionalnego budżetu, jakim jest „janosikowe”. Zarząd Województwa przygotował na lata 2014-2039 program postępowania ostrożnościowego, zakładający m.in. redukowanie wydatków bieżących, a także poważne ograniczenia wydatków inwestycyjnych w regionie. Kwestie te zostały przedstawione członkom MFT, którzy reprezentują sieć najważniejszych partnerów społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych na Mazowszu i mogą dostarczyć władzom województwa informacji, jak najlepiej pogodzić interesy wszystkich grup w regionie. Posiedzenie zakończyła prezentacja planu pracy Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego na 2014 r.

MFT, gromadzące reprezentantów różnych dziedzin, umożliwia dyskusję strategiczną nad rozwojem województwa mazowieckiego i pełni rolę forum wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy siecią partnerów wchodzących w skład zespołu. W II posiedzeniu forum udział wzięli przedstawiciele najważniejszych w regionie partnerów społecznych i gospodarczych, m.in. uczelni wyższych, instytucji naukowych, klastrów, organizacji przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a także administracji rządowej i samorządowej. Dyskusją pokierował wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

Mazowieckie Forum Terytorialne powołano 2 kwietnia br. jako organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawach planowania i monitorowania rozwoju regionu. MFT jest elementem kształtującego się systemu monitorowania i ewaluacji polityki rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z „Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”. Zakłada ona powołanie przez samorządy województw regionalnych obserwatoriów terytorialnych do realizacji zadań z zakresu monitorowania procesów rozwojowych i efektów polityki rozwoju w układach przestrzennych. Pracom obserwatorium towarzyszy dyskusja prowadzona w ramach Regionalnych Forów Terytorialnych.