Piąte posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

Dnia 1 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UMWM) odbyło się piąte posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego, zorganizowanego w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Spotkaniu przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik. Tematem przewodnim był przyjęty przez Komisję Europejską (KE) w lutym 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (PROWM) oraz zasady monitorowania Strategii Rozwoju i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM zaprezentowali cele tematyczne wskazane przez KE oraz osie priorytetowe RPO WM na lata 2014-2020, jak również plan finansowy w podziale na ww. osie. Po prezentacji Marszałek zaprosił uczestników MFT do dyskusji i zachęcił do dzielenia się swoimi uwagami i pomysłami w celu ich wykorzystania przy tworzeniu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO.

W dalszej kolejności Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie przedstawiło założenia zawarte w dokumencie „Zasady monitorowania realizacji strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dn. 24 marca 2015r. Podczas posiedzenia zaprezentowana została także koncepcja monitorowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (PZPWM), w tym założenia dotyczące zakresu, wskaźników oraz obszarów systemu monitorowania PZPWM.

Dalsza część spotkania poświęcona była informacji na temat bazy badań wykonanych na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz m. st. Warszawy w latach 2007-2013, opracowanej w ramach projektu Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego, realizowanego w MBPR w Warszawie.

Posiedzenie zakończyło się prezentacją projektu planu pracy Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego na 2015 rok.