Pierwsze posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

W dniu 27 maja 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT) powołanego Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 574/242/13 z dnia 2 kwietnia 2013 r.

Utworzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego wynika z zaleceń Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR), w której podkreślono potrzebę budowania zintegrowanego systemu monitorowania polityk publicznych. Niezależnie od tej rekomendacji, Samorząd Województwa Mazowieckiego uważa monitorowanie rozwoju regionu za kluczowe.

Forum jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawach planowania i monitorowania rozwoju regionu. Regularne spotkania MFT pozwolą na czynny udział różnych środowisk w pracach związanych z programowaniem polityki rozwoju Mazowsza.

Spotkanie, któremu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, poświęcono na:

  • zaprezentowanie regulaminu odbywania posiedzeń i realizacji zadań Mazowieckiego Forum Terytorialnego;
  • prezentację projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze oraz efektów poszczególnych etapów konsultacji społecznych tego dokumentu;
  • przedstawienie planowanego zakresu prac Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego do końca 2013 r.;
  • zaprezentowanie projektu badawczego Samorządu Województwa Mazowieckiego Trendy rozwojowe Mazowsza, którego rezultaty będą wykorzystywane przez Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne.