Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze – Raport 2015.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie województwa, do zadań zarządu województwa należy monitorowanie i analizowanie procesów rozwojowych w układzie przestrzennym oraz strategii rozwoju województwa. W celu zapewnienia właściwego systemu monitorowania realizacji celów i działań określonych w Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku – Innowacyjne Mazowsze, Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą 361/29/15 z dnia 24 marca 2015 r., przyjął Zasady monitorowania realizacji Strategii. W dokumencie tym określono sposób monitorowania oraz raportowania. W celu zwiększenia skuteczności działań publicznych i weryfikacji polityki rozwoju prowadzonej na poziomie regionalnym przez Samorząd WM, przyjęto roczny okres sprawozdawczości.

Niniejszy Raport, będący drugim rocznym sprawozdaniem, od momentu uchwalenia przez Sejmik zaktualizowanej Strategii, został opracowany w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie we współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami prawa handlowego, w których Województwo Mazowieckie posiada akcje lub udziały. Przedstawiono w nim wyniki prowadzonego monitoringu realizacji Strategii za 2015 r.