Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do
aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wynika z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa ooś).

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko jest jednym z elementów postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, która obejmuje w szczególności:

  • uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie,
  • sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
  • uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.