Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 46 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.2008.199.1227) projekty polityk, strategii lub programów wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Podczas konsultacji społecznych zapewniona była możliwość zapoznania się z projektami Strategii i Prognozy, dostępnymi na ww. stronach internetowych. Możliwość zgłaszania uwag i wniosków do projektu Strategii wraz z Prognozą zapewniona była drogą elektroniczną poprzez zamieszczenie na stronach mbpr.pl oraz dialog.mazovia.pl odpowiedniego formularza oraz pisemnie lub ustnie do protokołu w siedzibie MBPR w Warszawie i Oddziałach Terenowych.
Projekt dokumentu wraz z Prognozą w wersji papierowej został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przy ul. Solec 22 oraz w siedzibach oddziałów terenowych MBPR: w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38, w Płocku – al. Jachowicza 30, w Radomiu – ul. Mokrej 2, w Siedlcach – ul. Pułaskiego 19/21, w godzinach pracy biura.