Zasady monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Zasady monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze.

Zapewnienie właściwego poziomu monitorowania procesów wdrażania Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku (SRWM) wymaga określenia założeń, zasad i uruchomienia systemu monitoringu. Procesowi monitorowania powinny podlegać przedsięwzięcia podejmowane i realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (SWM), zgodne z przyjętymi celami i kierunkami działań określonymi w SRWM oraz wskaźniki społeczno‑gospodarcze
wskazane w Strategii, na które pośrednio lub bezpośrednio mają wpływ działania podejmowane przez samorząd województwa. W założeniach do Zasad monitorowania realizacji Strategii, wyjaśniono tę potrzebę oraz opisano sposób monitorowania i scharakteryzowano wdrażaną aplikację.

Mechanizmy monitorowania zapewniają gromadzenie informacji dotyczących właściwego przebiegu realizacji działań rozwojowych w sposób ciągły. Cechą i zarazem zaletą monitoringu jest właśnie ciągłość, dlatego stanowi on istotne narzędzie w procesie realizowania polityki rozwoju. Umożliwia stałe obserwowanie zmian i szybkie reagowanie na zjawiska niezgodne z założonymi celami i kierunkami działań.