25-lat Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Szanowni Państwo, historia Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego jest tak długa jak historia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Każdy jubileusz, a nasz – srebrny, skłania do podsumowań, refleksji i określenia wyzwań na kolejne dekady. W tej krótkiej publikacji zaprezentowano dotychczasowe działania Biura. 25 lat doświadczeń pozwala wskazać wyzwania na nowe czasy – nieprzewidywalnych zdarzeń, nowych technologii. Fundamentalne zmiany, na które czekamy tak długo, dotyczą przepisów prawnych, bez których trudno będzie realizować m.in. priorytety UE, w tym europejski zielony ład, wzrost udziału czystej energii i zmniejszenie śladu węglowego. Oczekujemy roztropnego planowania dla dobra wspólnego, a jesteśmy jedynym krajem w Europie, w którym można budować bez planu. Realizacja nowych wyzwań żąda zmian systemowych, żeby myśl o przyszłych pokoleniach nie była fikcją…

Dyrektor Mazowieckiego BiuraPlanowania Regionalnego w Warszawiedr Elżbieta Kozubek

Broszura MBPR 25 lat

Projekt PLUS Change – warsztaty dla interesariuszy zielonego pierścienia Warszawy

W dniu 29 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 odbyło się pierwsze z serii spotkań poświęconych zielonym pierścieniom wokół Warszawy i miast subregionalnych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w ramach projektu PLUS Change. Głównym celem spotkania było rozpoczęcie prac projektowych nad wdrożeniem koncepcji zielonego pierścienia Warszawy wraz z szerokim gronem interesariuszy oraz rozpoznanie ich oczekiwań i uwag względem tego procesu.

W wydarzeniu uczestniczyło wielu gości, m.in. Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Piotr Kandyba, Poseł na Sejm RP, Pan Daniel Putkiewicz, Burmistrz Piaseczna i wiceprezes Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, przedstawiciele i przedstawicielki Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Kampinoskiego Parku Narodowego i Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Lasów Miejskich m.st. Warszawy, samorządów gminnych (Celestynowa, Jabłonnej, Nadarzyna, Otwocka, Prażmowa, Starych Babic, m.st. Warszawy i Wołomina), środowiska naukowego (Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego), zrzeszenia organizacji pozarządowych działających na rzecz Zielonego Pierścienia Warszawy (OneRing Warsaw), Mazowieckiej Izby Rolniczej, a także Urzędu Marszałkowskiego i zespołu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Wydarzenie składało się z części konferencyjnej i warsztatowej. Podczas prezentacji uczestnicy zapoznali się z koncepcją zielonych pierścieni oraz założeniami projektu PLUS Change, a także wysłuchali stanowisk zaproszonych gości. W ramach warsztatów omówiono szanse, zagrożenia i wyzwania związane z ustanowieniem zielonego pierścienia Warszawy oraz zebrano rekomendacje służące lepszemu rozpoznaniu interesariuszy tego procesu.

Kolejne warsztaty w ramach projektu PLUS Change będą poświęcone historycznym zmianom użytkowania ziemi wokół Warszawy oraz poszukiwaniu rozwiązań i kompromisów między różnymi interesariuszami zielonego pierścienia.

Okładka audytu krajobrazowego województwa mazowieckiego

Audyt krajobrazowy województwa mazowieckiego

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 48/24 z dnia 26 marca 2024 r. przyjął audyt krajobrazowy województwa mazowieckiego oraz rozstrzygnął o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez zarząd województwa.

Audyt krajobrazowy, który jest dokumentem w całości cyfrowym, sporządza się dla obszaru całego województwa, nie rzadziej niż raz na 20 lat. W ramach audytu krajobrazowego województwa mazowieckiego zidentyfikowano typy i podtypy krajobrazów, w tym krajobrazów priorytetowych, sporządzono ich charakterystykę i dokonano oceny stanu ich zachowania, zidentyfikowano zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów, wskazano rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów, a także określono lokalne formy architektoniczne zabudowy.

Z wynikami audytu krajobrazowego oraz opisem metodyki sporządzania audytu i wykorzystanych źródeł danych można zapoznać się na stronie https://mbpr.pl/audyt-krajobrazowy/

Link do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie audytu krajobrazowego:

https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/uchwala-4824-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2024-03-26.html

Audyt krajobrazowy województwa mazowieckiego

Audyt krajobrazowy województwa mazowieckiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 48/24 z dnia 26 marca 2024 r. (Przejdź do uchwały)

Audyt krajobrazowy obejmuje cały obszar województwa. Celem audytu jest identyfikacja krajobrazów występujących na terenie województwa i wskazanie krajobrazów priorytetowych, określenie cech charakterystycznych oraz ocena ich wartości, a także sformułowanie rekomendacji i wniosków mających służyć ich ochronie. W audycie krajobrazowym wskazuje się ponadto granice parków kulturowych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO lub obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach. W obrębie krajobrazów priorytetowych wskazuje się także lokalne formy architektoniczne zabudowy.

Przeglądanie audytu krajobrazowego w aplikacji mapowej (Przejdź)

Dokumentacja audytu krajobrazowego:

Część opisowa audytu krajobrazowego (Przejdź do pliku)Szczegółowa dokumentacja audytu krajobrazowego (Pobierz)Zestawienia tabelaryczne:Załącznik 1 – Zestawienie zidentyfikowanych krajobrazów oraz ich klasyfikacja (Przejdź do pliku)Załącznik 2 – Zestawienie charakterystyk zidentyfikowanych krajobrazów (Przejdź do pliku)Załącznik 3 – Zestawienie ocen zidentyfikowanych krajobrazów (Przejdź do pliku)Załącznik 4 – Zestawienie krajobrazów priorytetowych (Przejdź do pliku)Załącznik 5 – Zestawienie obszarów i obiektów, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Przejdź do pliku)Załącznik 6 – Zestawienie zagrożeń dla możliwości zachowania wartości krajobrazów (Przejdź do pliku)Załącznik 11 – Zestawienie nieuwzględnionych uwag (Przejdź do pliku)Część graficzna:Załącznik 7.1 – Mapa zidentyfikowanych krajobrazów (Przejdź do pliku, Przejdź do pliku JPG)Załącznik 7.2 – Mapa zidentyfikowanych krajobrazów (cieniowana) (Przejdź do pliku, Przejdź do pliku JPG)Załącznik 8 – Mapa obszarów lub obiektów, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Przejdź do pliku, Przejdź do pliku JPG)Załącznik 9.1 – Mapa przedstawiającą lokalizację krajobrazów priorytetowych (Przejdź do pliku, Przejdź do pliku JPG)Załącznik 9.2 – Mapa przedstawiającą lokalizację krajobrazów priorytetowych (cieniowana) (Przejdź do pliku, Przejdź do pliku JPG)Załącznik 10 – Mapa proponowanych parków kulturowych (Przejdź do pliku)Dane przestrzenne (Pobierz)

Uwaga. Aby poprawnie wyświetlać pliki zalecamy korzystanie z przeglądarki Microsoft Edge.

 Akty prawne:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Przejdź do pliku) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Przejdź do pliku)

Ekspertyzy:Ekspertyza w zakresie konsekwencji prawnych sporządzenia audytu krajobrazowego (Przejdź do pliku)

Jubileusz 25-lecia Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

W dniu 29 stycznia 2024 r. odbyły się obchody Jubileuszu 25-lecia Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

W wydarzeniu wzięli udział: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Waldemar Kuliński – Sekretarz Województwa Mazowieckiego – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pan Marek Miesztalski – Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Pani Izabela Ziątek – Przewodnicząca Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pani Jolanta Przygońska – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przedstawiciele administracji rządowej, profesorowie uczelni warszawskich oraz Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także dyrektorzy i pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Panu Adamowi Struzikowi, Panu Waldemarowi Kulińskiemu oraz Panu Markowi Miesztalskiemu przyznany został okolicznościowy Dyplom uznania, będący wyrazem podziękowania i szacunku za współpracę, zaangażowanie oraz aktywność na rzecz wsparcia realizacji zadań MBPR.

Podczas gali Marszałek Województwa Mazowieckiego wręczył medale pamiątkowe „Pro Masovia”, którymi uhonorowano: Panią prof. dr hab. Elżbietę Mączyńską-Ziemacką – Prezesa Honorowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Panią dr Renatę Calak – Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pana prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, Pana prof. dr hab. Pawła Swianiewicza, Urząd Statystyczny w Warszawie (w imieniu którego wyróżnienie odebrała Pani Dyrektor Agnieszka Ajdyn), a także Panią dr Elżbietę Kozubek – Dyrektora MBPR w Warszawie oraz Panią Ewę Baranowską – Dyrektora Oddziału Terenowego MBPR w Płocku.

Ponadto w trakcie uroczystości wyróżnieni pracownicy MBPR odebrali z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Dyplomy Uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju Mazowsza. Uroczystości zwieńczył występ artystyczny przygotowany przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie.

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Województwa Mazowieckiego

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Marszałka Województwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, powoływanym na czas nieokreślony, w drodze zarządzenia na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)

WKUA w obecnym składzie została powołana Zarządzeniem nr 516/22 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2022 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 742/23 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 3 października 2023 roku.

W skład Komisji wchodzą:

Jolanta Przygońska – Przewodnicząca Komisji,dr hab. inż. arch. Wojciech Bartoszczuk,dr hab. Agata Cieszewska,Zbigniew Cieszkowski,prof. dr hab. Mirosława Czerny,Marta Głosek,Marlena Happach,Mariusz Kozera,Marek Mikos,prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski,dr Alina Potrykowska,Katarzyna Struzik,Robert Szumielewicz.

Do zadań Komisji należy:

wspieranie organów samorządu województwa w tworzeniu polityki przestrzennej województwa, kształtowaniu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa, monitorowaniu oraz ocenie stanu zachowania ładu przestrzennego w województwie;zajmowanie stanowisk w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego na potrzeby organów samorządu województwa oraz właściwych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;opiniowanie dokumentów i opracowań z zakresu problematyki planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, a w szczególności:projektów strategii rozwoju województwa, projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz projektów planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy,raportów o zmianach i stanie zagospodarowania przestrzennego województwa,przestrzennych uwarunkowań i skutków realizacji strategii rozwoju województwa oraz programów regionalnych,ocen realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, w tym: obiektów infrastruktury społecznej, technicznej, transportu, turystyki oraz gospodarki wodnej, które zostaną ustalone w dokumentach przyjętych przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:Zarządzenie nr 516/22Załącznik do zarządzenia nr 516/22 – regulamin komisjiZarządzenie nr 742/23

Życzenia

Świąt Bożego Narodzenia pełnych ciepła, radości, nadziei i pogody ducha, Nowego 2024 Roku spełniającego wszelkie marzenia życzy Dyrekcja oraz pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Audyt krajobrazowy – wyłożenie projektu do publicznego wglądu

W dniu 12 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 2083/457/23 w sprawie wyłożenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego do publicznego wglądu.

Projekt audytu zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21.12.2023 r. do 25.01.2024 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnegow Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1 (piętro V), na jego stronie internetowej pod adresem https://gis.mbpr.pl/ oraz poprzez jego udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod adresem https://bip.mazovia.pl/ w zakładce „Pozwolenia, obwieszczenia, decyzje”.

W czasie trwania wyłożenia i przez kolejnych 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia, tj. do dnia 08.02.2024 r. uwagi do projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego można składać ustnie do protokołu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, lub za pośrednictwem formularza konsultacyjnego zamieszczonego wraz z projektem dokumentu, stanowiącym załącznik do obwieszczenia.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać drogą korespondencyjną na adres Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: konsultacjespoleczne@mbpr.pl 

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyłożenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego do publicznego wglądu (Pobierz)Formularz konsultacyjny projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego (Pobierz)