Spotkanie partnerów projektu NSB CoRe w Rydze

W dniach 4-5 kwietnia 2017 roku pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie uczestniczyli w trzecim spotkaniu partnerów projektu NSB CoRe w Rydze. Celem spotkania było omówienie dotychczasowych postępów prac, wyników kontroli raportu z pierwszego okresu realizacji projektu oraz szczegółów przyszłej współpracy. Organizatorem wydarzenia był Sekretariat VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea) – międzyrządowa forma współpracy ministrów państw Regionu Morza Bałtyckiego odpowiedzialnych za rozwój i planowanie przestrzenne.

4 kwietnia przed spotkaniem partnerów projektu odbyły się warsztaty regionalne, dedykowane krajom bałtyckim – Litwie, Łotwie i Estonii. Poświęcone były one możliwościom rozwoju korytarza Morze Północne – Morze Bałtyckie.

Uczestnicy spotkania wzięli udział w wizycie studyjnej w Wolnym Porcie Ryga. Port ten obsługuje znaczną część ruchu towarowego w skali regionalnej i światowej oraz ruchu pasażerskiego w regionie Morza Bałtyckiego. Zwiedzający zaznajomieni zostali z podstawowymi informacjami o porcie, jego planami rozwojowymi oraz systemami nawigacyjnymi i komunikacyjnymi wykorzystywanymi w Centrum Obsługi Ruchu Statków.

Drugi dzień spotkania projektowego poświęcony był m.in. omówieniu postępów prac w ramach projektu. Główny specjalista z Oddziału Terenowego MBPR w Radomiu zaprezentował stan prac prowadzonych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w ramach opracowania Studium wpływu modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Pani Heli Halla-aho – reprezentująca partnera wiodącego – Region Helsinki-Uusimaa omówiła doświadczenia związane z rozliczeniem finansowym i merytorycznym pierwszego okresu realizacji projektu NSB CoRe. Ostatni blok poświęcony był budowaniu marki korytarza Morze Północne – Morze Batyckie.

Spotkanie partnerów projektu NSB CoRe w Rydze

Spotkanie partnerów projektu NSB CoRe w Rydze

Spotkanie partnerów projektu NSB CoRe w Rydze

Spotkanie partnerów projektu NSB CoRe w Rydze

Spotkanie partnerów projektu NSB CoRe w Rydze

Spotkanie partnerów projektu NSB CoRe w Rydze
Galeria zdjęć ze spotkania partnerów projektu NSB CoRe w Rydze

I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu YouInHerit w Sierpcu

W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyło się I spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu YouInHerit, który w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizuje Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Programu Interreg Europa Środkowa.

Projekt zakłada nawiązanie współpracy władz lokalnych, środowisk browarniczych oraz turystycznych na rzecz zaangażowania młodzieży w kultywowanie tradycyjnych zawodów rzemieślniczych, które mogą się stać atrakcyjną ofertą zawodową na rynku pracy i wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości w regionie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatów sierpeckiego i płockiego, m.in. Starosta Sierpecki Jan Laskowski i Burmistrz Miasta Sierpc Jarosław Perzyński oraz przedstawiciele branży browarniczej, uczelni wyższych, szkół ponadgimnazjalnych i instytucji kultury.

Zastępca Dyrektora MBPR przedstawiła główne założenia projektu, a Zastępca Kierownika projektu, określiła cele i zasady współpracy Regionalnej Grupy Interesariuszy.

Więcej informacji o projekcie YouInHerit dostępnych jest na stronie internetowej Interreg.

I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu YouInHerit w Sierpcu

I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu YouInHerit w Sierpcu

I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu YouInHerit w Sierpcu

I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu YouInHerit w Sierpcu

I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu YouInHerit w Sierpcu

I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu YouInHerit w Sierpcu

I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu YouInHerit w Sierpcu

I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu YouInHerit w Sierpcu
Galeria zdjęć z I Spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu YouInHerit w Sierpcu

Miasto w Europie XXI wieku – wyzwania, oczekiwania, zagrożenia i potrzeby

Udział przedstawiciela Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w IV Forum Przestrzenie Miejskie w Gdańsku. W dniu 15 marca b.r. w Gdańsku odbyło się IV Forum Przestrzenie Miejskie – ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Miasto w Europie XXI wieku: wyzwania, oczekiwania zagrożenia, potrzeby”.

Gościem specjalnym konferencji był światowej sławy urbanista prof. Jan Gehl. W swoim wykładzie na temat „Liveable Cities for the 21st Century” przedstawił zebrane w ciągu 50 lat doświadczenia przekształcania przestrzeni publicznych w wielu miastach na świecie w sposób odpowiadający potrzebom lokalnej społeczności. Profesor podkreślił jak ważne są zachęty mieszkańców do poruszania się po mieście pieszo lub na rowerze. Przedstawione przykłady dotyczyły takich miast jak Kopenhaga, Melbourne, Sydney, Moskwa i Nowy Jork.

Przedstawione podczas konferencji dobre praktyki i doświadczenia z innych miast i regionów mogą stanowić interesujące przykłady do wykorzystania w bieżących pracach MBPR nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, w kontekście obszaru metropolitalnego i miejskich obszarów funkcjonalnych Mazowsza.

Kongres „Infrastruktura i rozwój dla Mazowsza północno-wschodniego”

31 marca b.r. pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego Oddziału Terenowego w Ostrołęce uczestniczyli w kongresie pt. „Infrastruktura i rozwój dla Mazowsza północno-wschodniego”. Organizatorem tego wydarzenia było Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce. Patronat honorowy nad kongresem objął m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik.

Głównym celem spotkania było poznanie mocnych stron oraz szans na rozwój północno-wschodniego Mazowsza, jak również identyfikacja barier uniemożliwiających rozkwit tego obszaru.

Spotkanie składało się z dwóch paneli: Strategii rozwoju północno-wschodniego Mazowsza oraz Roli infrastruktury w rozwoju regionu. Jednym z prelegentów i uczestników I panelu była Dyrektor Oddziału Terenowego w Ostrołęce, która pokrótce przybliżyła działalność Biura oraz zaprezentowała główne cele i założenia Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030. Innowacyjne Mazowsze. Przedstawiła kierunki i działania zapisane w SRWM służące rozwojowi regionu, w tym północno-wschodniego Mazowsza. W panelach dyskusyjnych głos zabierali również: przedstawiciel GDDKiA, administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego, instytucji naukowych, przedstawiciele związku pracodawców oraz przedsiębiorców transportowych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się ponadto reprezentanci administracji rządowej, lokalnych władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego, instytucji naukowych oraz przedsiębiorcy z branży transportowej.

Kongres „Infrastruktura i rozwój dla Mazowsza północno-wschodniego”

Kongres „Infrastruktura i rozwój dla Mazowsza północno-wschodniego”
Galeria zdjęć z kongresu „Infrastruktura i rozwój dla Mazowsza północno-wschodniego”

Konferencja dotycząca kontraktu terytorialnego dla województwa mazowieckiego

W dniu 9 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (UMWM) odbyła się konferencja dotycząca Kontraktu terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego, zorganizowana dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Tematem przewodnim konferencji było przedstawienie Stanowiska Samorządu Województwa Mazowieckiego, dotyczącego renegocjacji Kontraktu terytorialnego w kontekście przekazanego przez Ministerstwo Rozwoju Stanowiska Rządu RP, odnoszącego się do zmian Kontraktu terytorialnego dla 16 województw.

Stanowisko Samorządu Województwa Mazowieckiego zostało pozytywnie przyjęte przez uczestników konferencji.

Podczas konferencji omówiono następujące zagadnienia:

Informacja o Kontrakcie terytorialnym dla Województwa MazowieckiegoPobierz

Stanowisko Rządu RP dotyczące zmian w kontraktach terytorialnych dla 16 województwPobierz

Projekt Stanowiska do negocjacji Kontraktu terytorialnego dla Województwa MazowieckiegoPobierz

Spotkanie zarządu METREX w Brukseli z udziałem Mazowsza

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie współpracuje z Europejską Siecią Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX od kilku lat, a od października 2014 region Mazowsze jest oficjalnie członkiem tego międzynarodowego stowarzyszenia.

3 marca b.r. w Brukseli, odbyło się posiedzenie zarządu METREX z udziałem reprezentacji Mazowsza. Przedstawicielkami MBPR były Zastępca Dyrektora oraz członek Zarządu Metrex.

Przedmiotem obrad Zarządu były m.in. rozmowy w DG Regio n.t. Urban Agenda, warunki stypendium Bernd Steinacher Fellowship i strategia rozwoju sieci Metrex. Omówiony został także harmonogram następnych konferencji w Sztokholmie i Helsinkach.

Spotkanie zarządu METREX w Brukseli z udziałem Mazowsza

Spotkanie zarządu METREX w Brukseli z udziałem Mazowsza

Spotkanie zarządu METREX w Brukseli z udziałem Mazowsza

Spotkanie zarządu METREX w Brukseli z udziałem Mazowsza
Galeria zdjęć ze spotkania zarządu METREX w Brukseli z udziałem Mazowsza

Theoria i Praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia raportu Brundtland

20 marca b.r. w gmachu Auditorium Maximum kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) odbyła się ogólnopolska konferencja pn. „Theoria i Praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia raportu Brundtland”. Dokładnie 20 marca 2017 r. przypada 30. rocznica jego ogłoszenia.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – rektor UKSW. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej oraz środowisk naukowych i eksperckich, a także reprezentanci Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych dokonań w zakresie teorii i praktyki zrównoważonego rozwoju, jak również wyznaczenie dalszych jego perspektyw.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a jej obrady odbywały się w kilku równolegle prowadzonych sekcjach tematycznych (sekcje: 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6 i 7). Skład komitetu organizacyjnego był różnorodny z uwagi na szeroki zakres idei zrównoważonego rozwoju. Stanowili go teoretycy z Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW, praktycy z Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe oraz samorządowcy z m. st. Warszawy.

Theoria i Praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia raportu Brundtland

Theoria i Praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia raportu Brundtland

Theoria i Praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia raportu Brundtland
Theoria i Praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia raportu Brundtland – galeria zdjęć

Konferencja dotycząca Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo, w imieniu Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przyjęcie zaproszenia na konferencję dot. Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego, która odbędzie się w dniu 09 marca 2017 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie. Konferencja rozpocznie się o godzinie 12.00, w sali konferencyjnej na parterze.

Konferencja dotycząca Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego – zaproszeniePobierz

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk

W dniu 21 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Z ramienia Samorządu Województwa Mazowieckiego uczestniczyli w nim Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego ds. Logistyki.

Uczestników spotkania przywitał Pan Ryszard Świlski – Prezes Stowarzyszenia, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Przedmiotem spotkania było omówienie działalności Stowarzyszenia w 2016 roku, przyjęcie programu działania i planu finansowego na 2017 rok, a także wybór nowych władz Stowarzyszenia. Zgodnie z decyzją Członków Walnego Zebrania utrzymano dotychczasowy skład Zarządu Stowarzyszenia. W niezmienionym składzie powołano również Komisję Rewizyjną, jednogłośnie funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ponownie powierzono Panu Rafałowi Rajkowskiemu – Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego. Wolą wszystkich Członków Stowarzyszenia było bowiem zagwarantowanie ciągłości i efektywności w realizacji celów statutowych.

Głównym celem Stowarzyszenia w 2016 roku było zwiększenie aktywności jego Członków poprzez włączanie do inicjatyw organizowanych na forum krajowym i międzynarodowym oraz promocja strefy rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Stowarzyszenie było współorganizatorem oraz aktywnym uczestnikiem wielu spotkań i wydarzeń, m.in.: V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Porty morskie – konkurencyjność i innowacje”, Międzynarodowej Konferencji Transport Week 2016, Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie, TEN-T Days w Rotterdamie oraz VII Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk w Brukseli.

W 2017 roku Stowarzyszenie planuje nadal aktywnie włączać się do inicjatyw na rzecz rozwoju Korytarza Bałtyk-Adriatyk, organizowanych w kraju i za granicą. Ponadto, planowane jest m.in. podjęcie współpracy ze szwedzkim stowarzyszeniem Baltic Link Association na rzecz podpisania listu intencyjnego w sprawie wydłużenia Korytarza Bałtyk-Adriatyk o elementy infrastruktury transportowej na terenie Szwecji.

Program działania Stowarzyszenia wraz z planem finansowym na 2017 rok został jednogłośnie przyjęty przez Członków Walnego Zebrania.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.