Konferencja dotycząca Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo, w imieniu Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przyjęcie zaproszenia na konferencję dot. Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego, która odbędzie się w dniu 09 marca 2017 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie. Konferencja rozpocznie się o godzinie 12.00, w sali konferencyjnej na parterze.

Konferencja dotycząca Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego – zaproszeniePobierz

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk

W dniu 21 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Z ramienia Samorządu Województwa Mazowieckiego uczestniczyli w nim Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego ds. Logistyki.

Uczestników spotkania przywitał Pan Ryszard Świlski – Prezes Stowarzyszenia, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Przedmiotem spotkania było omówienie działalności Stowarzyszenia w 2016 roku, przyjęcie programu działania i planu finansowego na 2017 rok, a także wybór nowych władz Stowarzyszenia. Zgodnie z decyzją Członków Walnego Zebrania utrzymano dotychczasowy skład Zarządu Stowarzyszenia. W niezmienionym składzie powołano również Komisję Rewizyjną, jednogłośnie funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ponownie powierzono Panu Rafałowi Rajkowskiemu – Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego. Wolą wszystkich Członków Stowarzyszenia było bowiem zagwarantowanie ciągłości i efektywności w realizacji celów statutowych.

Głównym celem Stowarzyszenia w 2016 roku było zwiększenie aktywności jego Członków poprzez włączanie do inicjatyw organizowanych na forum krajowym i międzynarodowym oraz promocja strefy rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Stowarzyszenie było współorganizatorem oraz aktywnym uczestnikiem wielu spotkań i wydarzeń, m.in.: V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Porty morskie – konkurencyjność i innowacje”, Międzynarodowej Konferencji Transport Week 2016, Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie, TEN-T Days w Rotterdamie oraz VII Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk w Brukseli.

W 2017 roku Stowarzyszenie planuje nadal aktywnie włączać się do inicjatyw na rzecz rozwoju Korytarza Bałtyk-Adriatyk, organizowanych w kraju i za granicą. Ponadto, planowane jest m.in. podjęcie współpracy ze szwedzkim stowarzyszeniem Baltic Link Association na rzecz podpisania listu intencyjnego w sprawie wydłużenia Korytarza Bałtyk-Adriatyk o elementy infrastruktury transportowej na terenie Szwecji.

Program działania Stowarzyszenia wraz z planem finansowym na 2017 rok został jednogłośnie przyjęty przez Członków Walnego Zebrania.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

Warsztaty „Wiślanego Okrągłego Stołu”

W dniu 27 stycznia 2017 roku przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Oddziału Terenowego w Płocku uczestniczyli w warsztatach „Wiślanego Okrągłego Stołu”, organizowanymi przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Fundacją Rok Rzeki Wisły oraz Miastem Płock. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka. Warsztaty są kontynuacją seminarium pn.: „Wiślany Okrągły Stół”, które odbyło się 13 grudnia w siedzibie Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Warsztaty w Płocku zapoczątkowały cykl czterech spotkań, które pozwolą zdiagnozować potencjał Wisły na odcinku mazowieckim w oparciu o uwarunkowania i zasoby lokalne. Kolejne spotkania warsztatowe odbędą się w Lipsku, Otwocku i Wyszogrodzie.

Głównym celem warsztatów było zdiagnozowanie istniejących zasobów kulturowych, środowiskowych, społecznych, gospodarczych oraz pojawiających się przeszkód rozwojowych w zakresie tworzenia produktów turystycznych rzeki Wisły. Spotkanie prowadzili: dr hab. Magdalena Kachniewska – profesor w Katedrze Turystyki SGH i Dziekan Studium Magisterskiego SGH oraz Robert Jankowski – prezes Fundacji Rok Rzeki Wisły. W zajęciach uczestniczyli m.in.: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, placówek kultury oraz tzw. „środowisk wiślanych”.

Efektem warsztatów będzie raport cząstkowy, który wraz z raportami opracowanymi po spotkaniach w Lipsku, Otwocku i Wyszogrodzie będzie stanowić podstawę dla opracowania diagnozy turystycznego wykorzystania potencjału Wisły na odcinku mazowieckim.