Spotkanie partnerów projektu NSB CoRe w Rydze

W dniach 4-5 kwietnia 2017 roku pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie uczestniczyli w trzecim spotkaniu partnerów projektu NSB CoRe w Rydze. Celem spotkania było omówienie dotychczasowych postępów prac, wyników kontroli raportu z pierwszego okresu realizacji projektu oraz szczegółów przyszłej współpracy. Organizatorem wydarzenia był Sekretariat VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea) – międzyrządowa forma współpracy ministrów państw Regionu Morza Bałtyckiego odpowiedzialnych za rozwój i planowanie przestrzenne.

4 kwietnia przed spotkaniem partnerów projektu odbyły się warsztaty regionalne, dedykowane krajom bałtyckim – Litwie, Łotwie i Estonii. Poświęcone były one możliwościom rozwoju korytarza Morze Północne – Morze Bałtyckie.

Uczestnicy spotkania wzięli udział w wizycie studyjnej w Wolnym Porcie Ryga. Port ten obsługuje znaczną część ruchu towarowego w skali regionalnej i światowej oraz ruchu pasażerskiego w regionie Morza Bałtyckiego. Zwiedzający zaznajomieni zostali z podstawowymi informacjami o porcie, jego planami rozwojowymi oraz systemami nawigacyjnymi i komunikacyjnymi wykorzystywanymi w Centrum Obsługi Ruchu Statków.

Drugi dzień spotkania projektowego poświęcony był m.in. omówieniu postępów prac w ramach projektu. Główny specjalista z Oddziału Terenowego MBPR w Radomiu zaprezentował stan prac prowadzonych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w ramach opracowania Studium wpływu modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Pani Heli Halla-aho – reprezentująca partnera wiodącego – Region Helsinki-Uusimaa omówiła doświadczenia związane z rozliczeniem finansowym i merytorycznym pierwszego okresu realizacji projektu NSB CoRe. Ostatni blok poświęcony był budowaniu marki korytarza Morze Północne – Morze Batyckie.