Theoria i Praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia raportu Brundtland

20 marca b.r. w gmachu Auditorium Maximum kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) odbyła się ogólnopolska konferencja pn. „Theoria i Praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia raportu Brundtland”. Dokładnie 20 marca 2017 r. przypada 30. rocznica jego ogłoszenia.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – rektor UKSW. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej oraz środowisk naukowych i eksperckich, a także reprezentanci Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych dokonań w zakresie teorii i praktyki zrównoważonego rozwoju, jak również wyznaczenie dalszych jego perspektyw.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a jej obrady odbywały się w kilku równolegle prowadzonych sekcjach tematycznych (sekcje: 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6 i 7). Skład komitetu organizacyjnego był różnorodny z uwagi na szeroki zakres idei zrównoważonego rozwoju. Stanowili go teoretycy z Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW, praktycy z Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe oraz samorządowcy z m. st. Warszawy.