Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 20 - Analiza ruchu turystycznego

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 20

Analiza ruchu turystycznego w województwie mazowieckim w latach 2013–2015

Niniejszy dokument stanowi raport z „Analizy ruchu turystycznego w województwie mazowieckim w latach 2013–2015”, która została przeprowadzona
w oparciu o trzy rodzaje badań: badanie pierwotne na ponad 300 podmiotach gospodarki turystycznej działających w województwie mazowieckim (N=305,
metoda CAWI i CATI), badanie danych wtórnych (metoda desk research) oraz badanie jakościowe (metoda FGI – Focus Group Interview).
Celem „Analizy” było uzyskanie odpowiedzi na szereg pytań badawczych, w tym pytania głównego:
Jak kształtował się ruch turystyczny w województwie mazowieckim w latach 2013–2015? Aby na nie odpowiedzieć, zgromadzono i przeanalizowano dane
dotyczące między innymi: liczby turystów krajowych i zagranicznych, struktury ruchu turystycznego, zmian w zakresie bazy noclegowej, sezonowości ruchu turystycznego, udziału turystyki weekendowej,
wizerunku regionu oraz atrakcji turystycznych, takich jak muzea czy imprezy masowe. W zależności od badanego zjawiska, dane prezentowane są w postaci
tabel, wykresów lub map i uwzględniają podział na 8 podregionów (NUTS 3) lub 42 powiaty województwa mazowieckiego.

Wróć do listy wydawnictw