Zeszyt 1(57)2020 Koncepcja działań strategicznych w zakresie niskoemisyjnej dostępności lotniska Warszawa/Modlin

Zeszyt 1 (57) 2020 Koncepcja działań strategicznych w zakresie niskoemisyjnej dostępności lotniska Warszawa/Modlin

Projekt LAirA (ang. Landside Airports Accessibility – dostępność lądowa lotnisk) skupia się na wyzwaniach związanych z zapewnieniem multimodalnej dostępności lądowej lotnisk Europy Środkowej, tak by stanowiły one element zintegrowanego, inteligentnego i niskoemisyjnego systemu transportowego. Celem projektu jest ograniczenie energochłonności lotnisk i ich zapleczy oraz negatywnego wpływu na środowisko, wynikających z ich funkcjonowania.

Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. poprzez zmianę zachowań komunikacyjnych pracowników lotnisk i pasażerów wynikającą z działań wskazanych w nowatorskich strategiach skierowanych do podmiotów publicznych w zakresie planowania niskoemisyjnej mobilności. Projekt LAirA obejmuje siedem głównych obszarów tematycznych: mobilność elektryczną, połączenia kolejowe z lotniskami, ruch pieszy i rowerowy, mobilność współdzieloną, inteligentne systemy transportowe, odnajdywanie drogi i publiczny transport drogowy. Jednym z elementów projektu jest wypracowanie koncepcji działań strategicznych w zakresie niskoemisyjnej dostępności lądowej lotniska Warszawa/Modlin.

Wróć do listy wydawnictw