Relacja z Konferencji w Radomiu (29.11.20211)

Oddział Terenowy w Radomiu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował konferencję rozpoczynającą proces konsultacji Programu Rozwoju i Modernizacji Technologicznej Transportu Szynowego w Województwie Mazowieckim.

Konferencję, która odbyła się 29 listopada w siedzibie Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej, otworzył Rektor Politechniki Radomskiej prof. dr hab. inż. Mirosław Luft, który wspólnie z Prezydentem Miasta Radomia Andrzejem Kosztowniakiem, zainaugurował obrady.

Uczestnikami spotkania byli: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Leszek Ruszczyk, Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Kolei Mazowieckich – Roman Sielecki, pracownicy naukowi radomskich uczelni, studenci Politechniki, przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedstawiciele przedsiębiorców, pracownicy spółek kolejowych oraz członkowie organizacji pozarządowych.

W ramach dwóch sesji wygłoszono następujące referaty:

Sesja pierwsza:

Perspektywy rozwoju transportu szynowego w województwie mazowieckim – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Leszek Ruszczyk,Perspektywy rozwoju kolei regionalnych w województwie mazowieckim –Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Kolei Mazowieckich – Roman Sielecki,Rola i miejsce Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w systemie planowania i programowania rozwoju – podstawowe tezy i założenia –Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki,

Sesja druga:

Trendy rozwoju transportu kolejowego w Polsce – Przewodniczący Komitetu Transportu PAN -prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch,Konstrukcja oferty przewozowej na poziomie regionalnym i aglomeracyjnym – założenia metodyczne, przykłady rozwiązań z Europy – ETC Transport Consultants, Berlin – Torsten Perner,Sieć kolejowa w województwie mazowieckim na tle kraju i Europy zachodniej. Perspektywy rewitalizacji nieczynnych linii, możliwości uzupełnienia sieci– Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – dr Szymon Komusiński,Metodyka ewaluacji węzłów przesiadkowych w miastach – Uniwersytet Adama Mickiewiczaw w Poznaniu – dr Michał Beim,Badanie możliwości wykorzystania transportu szynowego w obsłudze większych miast i aglomeracji – założenia metodyczne –Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr Arkadiusz Kołoś.Organizacja związków transportowych w aglomeracjach – przegląd doświadczeń –Uniwersytet Ekonomiczny w Gdyni dr Marcin Wołek,Dostępność kolejowa miast województwa mazowieckiego w ruchu międzynarodowym – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – mgr Jędrzej Gadziński.

W dyskusji podkreślono wagę Programu Rozwoju i Modernizacji Technologicznej Transportu Szynowego w Województwie Mazowieckim.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki podsumowując spotkanie docenił wysoki poziom merytoryczny referatów i podziękował wszystkim uczestnikom konferencji. Zaprosił również do pisemnego przekazywania wniosków do powstającego Programu.

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu
Galeria zdjęć z konferencji Programu Rozwoju i Modernizacji Technologicznej Transportu Szynowego w Województwie Mazowieckim

Relacja z Konferencji w Radomiu (23.11. 2011)

Oddział Terenowy w Radomiu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował konferencję poświęconą konsultacjom założeń aktualizacji dwóch podstawowych dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego, tj. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.Spotkanie odbyło się 23 listopada 2011 r. i było czwartym z cyklu konferencji subregionalnych. Uczestników konferencji przyjął w Auli Głównej Wydziału Ekonomicznego Rektor Politechniki Radomskiej prof. dr hab. inż. Mirosław Luft.W konferencji uczestniczył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, parlamentarzyści oraz Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego z subregionu radomskiego, przedstawiciele samorządu terytorialnego – władze powiatów i gmin, a także reprezentanci: wyższych uczelni, Lasów Państwowych, organizacji pozarządowych i społecznych oraz innych instytucji i firm.

Na konferencji zaprezentowano następujące referaty:

Mazowsze i Radom w obecnej i przyszłej perspektywie programowania UE – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Leszek Ruszczyk,Diagnoza stanu rozwoju województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem subregionu radomskiego – Dyrektor Oddziału Terenowego w Radomiu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, dr Maciej Trzaskowski,Prezentacja wyników badań w ramach projektu „Trendy Rozwojowe Mazowsza” – przedstawiciel ECORYS Polska Sp. z o.o., dr Łukasz Hardt,Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki.

Panel dyskusyjny poświęcony był problemom, dokonaniom, potrzebom oraz przyszłości subregionu radomskiego. W dyskusji udział wzięli: Radna Powiatu Radomskiego i przedstawicielka Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej – dr Ewa Markowska-Bzducha, przedstawicielka Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu – dr Aneta Śledź, Burmistrz Miasta Pionki – Marek Janeczek, Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu – Robert Pluta oraz przedstawiciel Instytutu Technologii Eksploatacji w Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu – Michał Nowakowski.

W czasie dyskusji poruszono:

kwestie problemów wdrażania systemu transferu innowacji do gospodarki,potrzebę integracji lokalnych elit oraz odbudowy lokalnego patriotyzmu wśród mieszkańców Radomia i subregionu,konieczność współpracy między środowiskiem naukowym a władzami samorządowymi z subregionu.Burmistrz Miasta Pionki, Marek Janeczek zaprezentował inwestycje dokonane w ostatnim czasie w Pionkach. Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu Robert Pluta, mówił o konieczności wybudowania w Radomiu filharmonii.

W czasie dyskusji z uczestnikami konferencji zwrócono uwagę na problem odpływu kadr z subregionu na rzecz większych ośrodków oraz potrzebę modernizacji połączeń komunikacyjnych, przede wszystkim z Warszawą.

Prowadzący konferencję Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki podsumowując spotkanie podziękował uczestnikom za liczne głosy w dyskusji. Zapewnił również, że wszystkie zgłoszone wnioski i propozycje zostaną rozpatrzone podczas prac merytorycznych nad aktualizacją przedmiotowych dokumentów strategicznych województwa.

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu
Galeria z Konferencji w Radomiu