Relacja z Konferencji w Radomiu (23.11. 2011)

Oddział Terenowy w Radomiu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował konferencję poświęconą konsultacjom założeń aktualizacji dwóch podstawowych dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego, tj. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Spotkanie odbyło się 23 listopada 2011 r. i było czwartym z cyklu konferencji subregionalnych. Uczestników konferencji przyjął w Auli Głównej Wydziału Ekonomicznego Rektor Politechniki Radomskiej prof. dr hab. inż. Mirosław Luft.
W konferencji uczestniczył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, parlamentarzyści oraz Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego z subregionu radomskiego, przedstawiciele samorządu terytorialnego – władze powiatów i gmin, a także reprezentanci: wyższych uczelni, Lasów Państwowych, organizacji pozarządowych i społecznych oraz innych instytucji i firm.

Na konferencji zaprezentowano następujące referaty:

  • Mazowsze i Radom w obecnej i przyszłej perspektywie programowania UE – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Leszek Ruszczyk,
  • Diagnoza stanu rozwoju województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem subregionu radomskiego – Dyrektor Oddziału Terenowego w Radomiu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, dr Maciej Trzaskowski,
  • Prezentacja wyników badań w ramach projektu „Trendy Rozwojowe Mazowsza” – przedstawiciel ECORYS Polska Sp. z o.o., dr Łukasz Hardt,
  • Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki.

Panel dyskusyjny poświęcony był problemom, dokonaniom, potrzebom oraz przyszłości subregionu radomskiego. W dyskusji udział wzięli: Radna Powiatu Radomskiego i przedstawicielka Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej – dr Ewa Markowska-Bzducha, przedstawicielka Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu – dr Aneta Śledź, Burmistrz Miasta Pionki – Marek Janeczek, Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu – Robert Pluta oraz przedstawiciel Instytutu Technologii Eksploatacji w Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu – Michał Nowakowski.

W czasie dyskusji poruszono:

  • kwestie problemów wdrażania systemu transferu innowacji do gospodarki,
  • potrzebę integracji lokalnych elit oraz odbudowy lokalnego patriotyzmu wśród mieszkańców Radomia i subregionu,
  • konieczność współpracy między środowiskiem naukowym a władzami samorządowymi z subregionu.
    Burmistrz Miasta Pionki, Marek Janeczek zaprezentował inwestycje dokonane w ostatnim czasie w Pionkach. Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu Robert Pluta, mówił o konieczności wybudowania w Radomiu filharmonii.

W czasie dyskusji z uczestnikami konferencji zwrócono uwagę na problem odpływu kadr z subregionu na rzecz większych ośrodków oraz potrzebę modernizacji połączeń komunikacyjnych, przede wszystkim z Warszawą.

Prowadzący konferencję Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki podsumowując spotkanie podziękował uczestnikom za liczne głosy w dyskusji. Zapewnił również, że wszystkie zgłoszone wnioski i propozycje zostaną rozpatrzone podczas prac merytorycznych nad aktualizacją przedmiotowych dokumentów strategicznych województwa.