Aneks do Prognozy oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Niniejsze opracowanie stanowi aneks do Prognozy oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego sporządzonej 11 czerwca 2013 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego skierowany został do dalszego procedowania w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.