Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Niniejsza informacja dotyczy I etapu konsultacji, natomiast drugi etap, stosownie do poniższych uchwał Sejmiku dotyczy Sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – Załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii RozwojuPobierz

Załącznik do informacji o wynikach konsultacji I etap poprawione 29.11.2021_08.12.2021_WCAGPobierz

Rozpatrzenie uwag do projektu Strategii rozwoju

Rozpatrzenie uwag do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze.

Szanowni Państwo, Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Formalny termin przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu dobiegł końca 10 października br.Ze względu na fakt, że nadal wpływają uwagi i wnioski od właściwych organów opiniujących, chcąc uwzględnić w możliwie najszerszym zakresie zasadę partycypacji społecznej, sprawozdanie zawierające ostateczne ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, umieścimy niezwłocznie na naszej stronie po otrzymaniu stosownych opinii oraz akceptacji sprawozdania przez przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu pozyskania opinii, uwag i wniosków do treści projektu SRWM 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyrażonych przez mieszkańców Województwa Mazowieckiego, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+Pobierz

Uchwała nr 1324/250/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 1324/250/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przekazania go do konsultacji społecznych.

Uchwała nr 1324/250/21 Zarządu Województwa MazowieckiegoPobierz

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze (projekt)

W Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ układ celów ma charakter hierarchiczno-horyzontalny. W dokumencie przedstawiono wizję rozwoju województwa, określono cel główny, któremu podporządkowano cele strategiczne, spójne z długookresowymi priorytetami rozwoju województwa. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ jest dokumentem zintegrowanym, tj. określającym cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa w wymiarze przestrzennym (terytorialnym), który został wzmocniony poprzez uwzględnienie w strategii modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, ściśle powiązanego z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Ponadto w Strategii wskazano kierunki działań i działania w podziale na pięć obszarów tematycznych. Określono także wymiar terytorialny interwencji, w tymobszary strategicznej interwencji województwa, do których skierowane zostanie wsparcie, ukierunkowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb rozwojowych tych obszarów.

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne MazowszePobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego (projekt)

Celem sporządzenia prognozy do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ (w dalszej części opracowania zwanej Prognozą) jest między innymi zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska i ludzi, związanych z realizacją zapisów projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ (dalej zwanej Strategią), w tym określenie znaczących negatywnych oddziaływań na obszary chronione oraz wskazanie możliwości i sposobów ograniczenia potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko związanych z realizacją postanowień dokumentu. Niniejsza Prognoza sporządzona została do projektu Strategii z dnia 16.08.2021 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+Pobierz

Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu

Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Sprawozdanie dotyczy drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ (dalej SRWM2030+) – po przyjęciu projektu SRWM2030+ przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1324/250/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r. – i skierowaniu do konsultacji społecznych. Sprawozdanie stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji, statystycznepodsumowanie wyników konsultacji, wskazanie sposobu rozpatrzenia zgłoszonych wniosków, uwag, opinii i uzgodnień, które posłużyły do uzupełniania i korekty projektu SRWM2030+.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektuPobierz

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego (projekt)

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. została opracowana przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie oraz oddziały terenowe MBPR w: Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie. Analizy obejmują takie obszary tematyczne jak: strukturafunkcjonalno-przestrzenna, demografia, gospodarka, transport, środowisko i energetyka, infrastruktura społeczna, dziedzictwo kulturowe, turystyka i przemysły kreatywne. Analizy przeprowadzone zostały głównie w oparciu o dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS) oraz bazy danych Eurostat, chyba że zaznaczono inaczej.

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiegoPobierz