Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego (projekt)

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. została opracowana przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie oraz oddziały terenowe MBPR w: Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie. Analizy obejmują takie obszary tematyczne jak: struktura
funkcjonalno-przestrzenna, demografia, gospodarka, transport, środowisko i energetyka, infrastruktura społeczna, dziedzictwo kulturowe, turystyka i przemysły kreatywne. Analizy przeprowadzone zostały głównie w oparciu o dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS) oraz bazy danych Eurostat, chyba że zaznaczono inaczej.