Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu

Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Sprawozdanie dotyczy drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ (dalej SRWM2030+) – po przyjęciu projektu SRWM2030+ przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1324/250/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r. – i skierowaniu do konsultacji społecznych. Sprawozdanie stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji, statystyczne
podsumowanie wyników konsultacji, wskazanie sposobu rozpatrzenia zgłoszonych wniosków, uwag, opinii i uzgodnień, które posłużyły do uzupełniania i korekty projektu SRWM2030+.