Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego (projekt)

Celem sporządzenia prognozy do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ (w dalszej części opracowania zwanej Prognozą) jest między innymi zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska i ludzi, związanych z realizacją zapisów projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ (dalej zwanej Strategią), w tym określenie znaczących negatywnych oddziaływań na obszary chronione oraz wskazanie możliwości i sposobów ograniczenia potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko związanych z realizacją postanowień dokumentu. Niniejsza Prognoza sporządzona została do projektu Strategii z dnia 16.08.2021 r.