Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze (projekt)

W Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ układ celów ma charakter hierarchiczno-horyzontalny. W dokumencie przedstawiono wizję rozwoju województwa, określono cel główny, któremu podporządkowano cele strategiczne, spójne z długookresowymi priorytetami rozwoju województwa. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ jest dokumentem zintegrowanym, tj. określającym cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa w wymiarze przestrzennym (terytorialnym), który został wzmocniony poprzez uwzględnienie w strategii modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, ściśle powiązanego z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Ponadto w Strategii wskazano kierunki działań i działania w podziale na pięć obszarów tematycznych. Określono także wymiar terytorialny interwencji, w tym
obszary strategicznej interwencji województwa, do których skierowane zostanie wsparcie, ukierunkowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb rozwojowych tych obszarów.