Okresowa ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1913/448/23 z dnia 13 listopada 2023 r. przyjął okresową ocenę Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Okresowa ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego składa się z dwóch części:

  • Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z przeglądem zmian, zawierającego analizę zmian w zakresie poszczególnych komponentów składających się na zagospodarowanie przestrzenne, określonych w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu
    i zagospodarowaniu przestrzennym, jakie zaszły w okresie obowiązywania Planu;
  • Oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, koncentrującej się na ocenie stanu realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i ich wpływu na realizację celów polityki przestrzennej województwa określonych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną Województwa Mazowieckiego.

Link do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego:

https://mazovia.pl/pl/bip/zarzad/rejestr-uchwal-zarzadu/uchwala-191344823-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-11-13.html