Rozpatrzenie uwag do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze

Szanowni Państwo,

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Formalny termin przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu dobiegł końca 10 października br.

Ze względu na fakt, że nadal wpływają uwagi i wnioski od właściwych organów opiniujących, chcąc uwzględnić w możliwie najszerszym zakresie zasadę partycypacji społecznej, sprawozdanie zawierające ostateczne ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, umieścimy niezwłocznie na naszej stronie po otrzymaniu stosownych opinii oraz akceptacji sprawozdania przez przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii

Konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Siedlcach.

W dniu 20 września 2021 r. odbyła się piąta z cyklu konferencji w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Spotkanie odbyło się w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Podczas konferencji dr Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, przedstawiła uczestnikom projekt aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Strategia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, wyznaczającym kierunki polityki rozwoju. Podczas prezentacji Pani Dyrektor zwróciła uwagę na rolę Strategii w kontekście nowej perspektywy finansowej i nowego kształtu polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Pani dr Elżbieta Kozubek omówiła m.in. podstawy prawne, a także najważniejsze przesłanki aktualizacji Strategii. Podkreśliła, że dokument jest spójny ze średniookresową strategią rozwoju kraju i krajową strategią rozwoju regionalnego, spełnia również wymogi prawne dotyczące dokumentów zintegrowanych. Strategia określa m.in. cele strategiczne, kierunki działań, model struktury funkcjonalno-przestrzennej, rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, uwzględnia obszary strategicznej interwencji: krajowe i wojewódzkie oraz system realizacji i ramy finansowe. Pani dr Kozubek zwróciła uwagę, że diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej, będąca podstawą do sformułowania wyzwań rozwojowych Mazowsza, stanowi osobny, komplementarny do Strategii dokument. Podkreśliła również znaczenie sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko.

Pani Dyrektor zachęcała uczestników spotkania do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które trwają do 10 października 2021. Uwagi, wnioski i opinie można zgłaszać osobiście w siedzibie MBPR w Warszawie, korespondencyjnie na adres MBPR oraz drogą elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl.

Szczegółowe informacje oraz materiały związane z procesem konsultacji dostępne są na stronie w kategorii Aktualizacja strategii rozwoju Województwa mazowieckiego do roku 2030+.

Konferencja w ramach konsultacji społecznych

Konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Ciechanowie.

W dniu 15 września 2021 r. odbyła się kolejna z cyklu konferencji w ramach trwających konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie i zgromadziło ponad 50 uczestnikówz terenu subregionu ciechanowskiego. Wśród gości obecni byli m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, instytucji naukowych i kulturalnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z subregionu. Konferencję można było obejrzeć on-line na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu oraz na profilach w serwisach społecznościowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – YouTube i Facebooku.

Pani dr Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, przedstawiła projekt Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+, omawiając podstawy prawne i przesłanki dla aktualizacji Strategii, wizję rozwoju województwa mazowieckiego i cele strategiczne, kierunki działań i działania rozwojowe, obszary strategicznej interwencji, ze szczególnym uwzględnieniem OSI ciechanowskiego, a także system realizacji Strategii.

Pani Dyrektor podkreśliła rolę i znaczenie Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ w kontekście nowej perspektywy finansowej i nowego kształtu polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027.W obliczu trwającej pandemii COVID-19 tym ważniejszy jest trwały i zrównoważony rozwój, mający na celu poprawę warunków życia i wyrównywanie szans rozwoju w całym województwie.

Pani dr Kozubek zwróciła także uwagę na znaczenie prognozy oddziaływania na środowisko do dokumentu Strategii oraz diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego oraz zwróciła sięz prośbą o aktywny udział w trwających konsultacjach społecznych, podczas których możliwy kontakt z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w celu wyjaśnienia ewentualnych pytań i wątpliwości dotyczących projektu Strategii.

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko trwają od 27 sierpnia do 10 października 2021 r. Szczegółowe informacje oraz materiały związane z procesem konsultacji dostępne są na stronie pod kategorią Aktualizacja strategii rozwoju Województwa mazowieckiego do roku 2030+.

Na konferencji obecne były lokalne media. Tygodnik ciechanowski, radio KRC, Ciech24.pl .

Konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu

Konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w regionie Warszawskim stołecznym.

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się pierwsza z cyklu konferencji w ramach trwających konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Spotkanie w formule on-line zgromadziło ponad 150 uczestników z obszaru metropolii warszawskiej, obejmującego region NUTS 2 Warszawski stołeczny. Wśród gości obecni byli m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, instytucji naukowych i kulturalnych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy regionu.

Pani dr Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, przedstawiła projekt Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+, omawiając podstawy prawne i przesłanki dla aktualizacji Strategii, wizję rozwoju województwa mazowieckiego i cele strategiczne, kierunki działań i działania rozwojowe, obszary strategicznej interwencji, zarówno uwzględnione z poziomu krajowego, jak i wskazane na poziomie województwa, a także system realizacji Strategii i jej ramy finansowe.

Pani Dyrektor wyjaśniła także rolę i znaczenie Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ jako podstawowego dokumentu strategicznego, określającego kierunki polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w tym m.in. w kontekście nowej perspektywy finansowej i nowego kształtu polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ponadto podkreśliła, iż w obliczu takich zjawisk jak pandemia COVID-19, jeszcze ważniejszy staje się trwały i zrównoważony rozwój, stawiając jako cel faktyczną poprawę warunków życia i wyrównywanie szans rozwoju w całym województwie. Istotna jest także umiejętność reagowania na niespodziewane wydarzenia, przy jednoczesnym wykorzystaniu powstających szans i uniknięciu zagrożeń.

Po prezentacji odbyła się dyskusja, podczas której każdy z biorących udział miał możliwość zadawania pytań, zgłaszania własnych uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii. Najważniejsze kwestie poruszane przez uczestników dotyczyły m.in. transportu, edukacji, ochrony zdrowia, turystyki i dziedzictwa kulturowego, energetyki (w tym OZE), demografii, cyfryzacji, jak również obszarów strategicznej interwencji, spójności społeczno-gospodarczej, scenariuszy rozwoju czy kwestii odnoszących się do komunikacji ze społeczeństwem.

W ramach podsumowania, Pani Dyrektor zwróciła uwagę na istotne znaczenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego, jako dokumentów komplementarnych dla projektu Strategii oraz zwróciła się z prośbą o aktywny udział w trwających konsultacjach społecznych i zachęciła do kontaktu z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w celu wyjaśnienia wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących projektu Strategii.

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko trwają od 27 sierpnia do 10 października 2021 r. Szczegółowe informacje oraz materiały związane z procesem konsultacji dostępne są na stronie pod kategorią Aktualizacja strategii rozwoju Województwa mazowieckiego do roku 2030+.

Prezentacja Aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030Pobierz

Konferencja online w ramach konsultacji społecznych

Konferencja online w ramach konsultacji społecznych

Konferencja online w ramach konsultacji społecznych

Konferencja online w ramach konsultacji społecznych

Konferencja online w ramach konsultacji społecznych
Galeria z Konferencji online w ramach konsultacji społecznych

Zapis wideo z Konferencji online, która odbyła się w czasie rzeczywistym na platformie Zoom. Materiał, jako że jest przekazem na żywo, nie zawiera napisów dla niesłyszących.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia.

Spotkanie dotyczy “Studium Planistyczno-Prognostycznego dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia” w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełnienia Lokalnej Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 r.”, realizowanego firmę BBF Sp. z o.o..

Zgodnie z wymaganiami Umownymi i uzgodnionym Harmonogramem Spotkań Informacyjnych została uruchomiona strona internetowa, na której znajdują się kluczowe informacje dotyczące projektu „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia” wraz z przeprowadzeniem spotkań informacyjnych ze społeczeństwem miejscowości, w których planowana jest realizacja Projektu, w celu ograniczenia lub zapobieżenia konfliktom społecznym wraz z materiałami informacyjnymi. Dodatkowo na stronie zostały podane daty spotkań oraz linki umożliwiające zalogowanie się na platformę Microsoft Teams celem udziału w konsultacjach.

Zaproszenie do włączenia się w promocję XI edycji konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

W tym roku Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

wolontariat indywidualny;wolontariat grupowy;wolontariat w szkole lub przedszkolu;wolontariat seniorów;kategoria specjalna – wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii Covid-19.

Jednocześnie w załączeniu, przekazuję plakat oraz regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: nr tel. 22 59 79 683 lub dialog@mazovia.pl.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu Mazowieckie Barwy WolontariatuPobierz

Mazowieckie Barwy Wolontariatu – konkurs

Terminy i miejsca konferencji w sprawie Projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+

W związku z przyjęciem uchwały nr 1324/250/2021 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr 3 do ww. uchwały, przedstawiamy terminy i miejsca konferencji. Podczas konferencji zostanie przedstawiony projekt Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ oraz założenia Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Terminy i miejsca konferencji:

Warszawa- 9 – września 2021 roku w godz. 09.00-13.00, konferencji onlineCiechanów – 15 września 2021 roku w godz. 10.00-13.50, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul.17 Stycznia 7, 06-400 CiechanówŻyrardów – 16 września 2021 roku w godz. 10.00-14.00, KRAMNICE MIEJSKIE w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21, 96-500 SochaczewRadom- 17 września 2021 roku w godz. 10.00-13.50, „Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek”, ul. gen. Józefa Sowińskiego 2 26-500 SzydłowiecSiedlce – 20 września 2021 roku w godz. 10.00-13.50, Budynek Wydziału Nauk Humanistycznych, Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 39, 08-110 SiedlceOstrołęka- 22 września br. w godz. 10.30-13.50, Sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiegoul. Piłsudskiego 38, OstrołękaPłock – 24 września br. w godz. 10.00-13.50, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Tumska 8, 09-402 PłockWołomin – 29 września br. w godz. 10.00-13.50, budynek Amatorskiego Teatru Miejskiego im. Stefana Jaracza w Otwocku, ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OtwockPiaseczno – 30.09.2021 w godz. 10.00-12.40, Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. Spółdzielcza 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Konferencje będą dostępne on-line na stronie internetowej Fundusze dla Mazowsza oraz na profilu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w serwisie społecznościowym Facebook.

Z treścią projektu SRWM 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz niezbędną dokumentacjąi informacjami związanymi z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej: Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie(w kategorii: Aktualizacja strategii rozwoju Województwa mazowieckiego do roku 2030+) oraz na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego, Biuletynu Informacji PublicznejSamorządu Województwa Mazowieckiego oraz na stronie Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych.

Zgodnie z przyjętym trybem opinie i uwagi można zgłaszać w terminie do 10 października 2021 roku, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag zamieszczonego na ww. stronach internetowych oraz

drogą elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pldrogą korespondencyjną na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

Konsultacje społeczne – Projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął projekt aktualizacji “Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z przekazaniem do konsultacji społecznych.

W dniu 24 sierpnia 2021 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1324/250/2021 w sprawie przyjęcia projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i skierował dokument do konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne przeprowadza się od dnia 27 sierpnia 2021 r. do dnia 10 października 2021 r.

Zgodnie z przyjętym trybem opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do 10 października 2021 roku, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag zamieszczonego poniżej poprzez:

drogę elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl;drogę korespondencyjną na adres Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa;wnoszone ustnie do protokołu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Diagnoza do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+Pobierz

Projekt prognozy oddziaływania na środowiskoPobierz

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ Innowacyjne MazowszePobierz

Uchwała nr 1324/250/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2021rPobierz

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoPobierz

Formularz konsultacyjny projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 rokuPobierz

Prezentacja Aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030Pobierz

Spotkanie konsultacyjne nt. połączenia kolejowego do Sokołowa Podlaskiego

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym przywrócenia połączeń kolejowych do Sokołowa Podlaskiego.Spotkanie dotyczy projektu „Studium Planistyczno-Prognostyczne w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku dla projektu liniowego pn. Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce”, realizowanego na zlecenie Województwa Mazowieckiego przez konsorcjum firm Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. i Instytut Kolejnictwa.Ideą tej inwestycji jest rewitalizacja linii kolejowej nr 55 na odcinku Siedlce – Sokołów Podlaski, co pozwoli na reaktywację po wielu latach przewozów pasażerskich na tej trasie. Inwestycja zakłada wykorzystanie istniejącego przebiegu linii kolejowej 55,analizowana jest również budowa fragmentu nowej linii kolejowej na terenie Siedlec. Rozpatrywany jest bowiem zarówno wariant wykorzystania wyłącznie istniejących linii kolejowych (co w przypadku pociągów łączących Warszawę z Sokołowem Podlaskim oznaczałoby konieczność zmiany kierunku w Siedlcach), jak i budowę fragmentu nowej linii kolejowej (dzięki czemu pociągi z Warszawy do Sokołowa Podlaskiego kursowałyby bez zmiany kierunku w Siedlcach).Na odcinku Siedlce – Sokołów Podlaski planowana jest budowa i odbudowa przystanków osobowych. Część z nich zostanie odbudowana w historycznej lokalizacji, planowane są również nowe lokalizacje przystanków.Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniu 18 sierpnia 2021 r. (środa). Przewidziano osobne spotkania dla mieszkańców poszczególnych Gmin:

Sokołów Podlaski (miasto i gmina wiejska) – godz. 11:00;Gmina Bielany – godz. 12:30;Gmina Suchożebry – godz. 14:00;Siedlce (miasto i gmina wiejska) – godz. 15:30.

Spotkania odbywać się będą w formie zdalnej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: konsultacje.sokolow@infracd.pl, do dnia 16 sierpnia (poniedziałek), ze wskazaniem, w którym spotkaniu chcą Państwo uczestniczyć. Link do telekonferencji zostanie przesłany zgłoszonym osobom w dniu 17 sierpnia (wtorek) wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu.