Zmiana przepisów Uchwały Antysmogowej dla Mazowsza

Szanowni Państwo!

Czyste powietrze na Mazowszu to nasz wspólny cel, którego osiągnięcie niewątpliwie przyspieszy nowelizacja przepisów obowiązującej uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Nowelizacja wprowadza zakaz spalania węgla w Warszawie od października 2023 r. Z kolei z początkiem 2028 r. przepis wejdzie w życie także w powiatach podwarszawskiego „obwarzanka”.

Co się zmieni?

Najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim:

Wprowadzenia w uchwale zakazu stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla:

od dnia 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych m.st. Warszawy;od dnia 1 stycznia 2028 r., w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego.

Wprowadzenia zakazu eksploatacji kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja.Wprowadzenia w uchwale wyłączeń dla kotłów na węgiel eksploatowanych w granicach powiatów znajdujących się w obszarze NUTS2 – warszawski stołeczny – kotły węglowe zainstalowane przed 1 czerwca 2022 r. będą mogły być eksploatowane do końca ich żywotności.Pozostawienia możliwości użytkowania kotłów węglowych 5 klasy do końca ich żywotności.Wszelkie dodatkowe informacje na temat obowiązującej uchwały antysmogowej oraz jej nowelizacji znajdują się na stronie Mazowsza w zakładce „Uchwała antysmogowa”.

Ogłoszenie o zmianie przepisów Uchwały Antysmogowej dla MazowszaPobierz

Mazowsze zaostrza uchwałę antysmogową

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze – przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

24 maja 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Strategię rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze. Jest to kolejna edycja podstawowego dokumentu strategicznego regionu, określającego długofalową wizję rozwoju województwa, jak też średniookresowe kierunki działań i działania.

Strategia rozwoju województwa wskazuje główne wyzwania, a także cele rozwojowe regionu do zrealizowania przez samorząd województwa oraz inne podmioty. Stanowi też punkt odniesienia dla innych dokumentów strategicznych, programowych i planistycznych tworzonych na poziomie regionalnym oraz lokalnym.

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ ma charakter zintegrowany. Dokument wskazuje pogrupowane tematycznie działania adresowane do całego województwa, jak też model struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu oraz obszary strategicznej interwencji (OSI), w których interwencja ukierunkowana jest zarówno tematycznie, jak i terytorialnie.

Uchwała nr 72/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+Pobierz

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne MazowszePobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne MazowszePobierz

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne MazowszePobierz

Komunikat o przyjęciu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego

Komunikat o przyjęciu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku oraz Prognozy oddziaływania na środowisko

Województwo Mazowieckie, w celu spełnienia warunku podstawowego wskazanego w tzw. Rozporządzeniu ogólnym jakim jest opracowanie regionalnych planów transportowych, opracowało Regionalny Plan Transportowy Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku, spełniając warunek podstawowy Celu Polityki 3 w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 5 kwietnia 2022 r. uchwałą nr 515/313/22 przyjął:

Regionalny Plan Transportowy Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku,Prognozę oddziaływania na środowisko Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku.

Celem Planu jest zapewnienie spójności długofalowych działań i kompleksowego planowania potrzeb inwestycyjnych w obszarze transportu na Mazowszu oraz zapewnienie spójnej sieci transportowej z województwami ościennymi, a także krajową siecią transportową.

Plan wskazuje cele rozwoju systemu transportowego Województwa Mazowieckiego, które opracowane zostały w oparciu o cele wskazane w dokumentach na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym, jak również w oparciu o wnioski z przeprowadzonej analizy sytuacji przestrzennej i demograficznej na Mazowszu, diagnozę systemu transportowego województwa mazowieckiego, analizę realizacji usług publicznego transportu zbiorowego, modelowanie ruchu a także przy uwzględnieniu zapisów Projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze.

Pliki do pobrania:

Prognoza oddziaływania na środowisko do Regionalnego planu transportowego województwa mazowieckiegoPobierz

Regionalny Plan TransportowyPobierz

Załącznik 1 – Inwestycje na poziomie krajowymPobierz

Załącznik 2 – Inwestycje na poziomie regionalnymPobierz

Załącznik 3 – Inwestycje na poziomie lokalnymPobierz

Załącznik 5 – Inwestycje realizowane i planowane do realizacji w latach 2014-2020 (+3 lata)Pobierz

Napisz słowa pieśni o Mazowszu

Trwają poszukiwania autora tekstu do „Pieśni o Mazowszu”. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 10 tys. zł. – Do udziału w naszym konkursie zachęcam wszystkich – zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Niech to będzie wyzwanie, ale też dobra zabawa, z której być może powstanie ciekawy utwór – zachęca marszałek Adam Struzik.

Swoje pieśni i hymny ma wiele polskich regionów czy miast. Jednak do tej pory – nie Mazowsze. Tymczasem utwór taki mógłby być wykorzystywany podczas wielu uroczystości w regionie. Organizatorzy konkursu zapewniają jednak, że nie chcą narzucać takiego utworu, skoro ma być symbolem całej mazowieckiej wspólnoty.

– Niech słowa napiszą sami mieszkańcy – namawia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. – Oczywiście, utwór musi spełniać określone wymagania, ale najważniejsza jest kreatywność i pomysł.

Krótki utwór, składający się z maksymalnie trzech zwrotek i refrenu ma przybliżyć mocne strony regionu i pomóc w budowaniu tożsamości regionalnej. Prace można przesyłać do 15 kwietnia br.

Kto może wziąć udział w konkursie?Konkurs Samorządu Województwa Mazowieckiego skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców województwa mazowieckiego. Każdy uczestnik może przesłać jedną autorską pracę poświęconą Mazowszu. Utwór ma umacniać więź mieszkańców województwa z regionem, podkreślać jego jedność oraz tożsamość mieszkańców.

Twórczo o MazowszuNa konkurs można nadsyłać autorskie, wcześniej niepublikowane i nienagradzane teksty. Prace powinny być krótkie – maksymalnie 800 znaków bez spacji, a tekst nie może mieć więcej niż trzy zwrotki i powtarzający się refren. Podczas oceny komisja konkursowa premiować będzie utwory, zwracające uwagę m.in. na bogatą historię regionu, centralne położenie, walory przyrodnicze oraz różnorodność kulturową. Wysoko oceniane będą teksty podkreślające najmocniejsze strony regionu np. nowoczesność, dynamiczny rozwój i atrakcyjność dla inwestorów oraz kładące nacisk na wartości takie jak: poczucie wspólnoty, solidarność, tolerancja i otwartość.

NagrodyNa autora zwycięskiej „Pieśni o Mazowszu” czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. zł. Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia. – Przekonaliśmy się wielokrotnie, że w mieszkańcach ziemi mazowieckiej drzemią ogromne talenty. Jestem przekonany, że uda nam się, spośród nadesłanych prac, wyłonić prawdziwą perełkę, do której później postaram się napisać godną muzykę. Zachęcam do udziału w konkursie – mówi Jacek Boniecki, dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, członek komisji konkursowej.

Jak wziąć udział w konkursie?Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa lub złożyć osobiście w punkcie kancelaryjnym na parterze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Pieśń o Mazowszu”. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 kwietnia br.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakładce Konkursy.

Stwórz pieśń o Mazowszu. Wygraj 10 tysięcy złotych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku.

Zarząd Województwa Mazowieckiego przedkłada do konsultacji społecznych projekt Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku, zwany dalej „Planem”, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku, zwaną dalej „Prognozą”.

Plan wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w województwie mazowieckim do 2030 roku i stanowi dokument planistyczny w zakresie transportowym związany z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (2030). Plan stanowi wypełnienie warunku podstawowego wskazanego w Rozporządzeniu ogólnym [1] dla Celu Polityki 3 – „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności”.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu pozyskania opinii, uwag i wniosków do treści projektu Planu oraz Prognozy, wyrażonych m.in. przez mieszkańców województwa mazowieckiego, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych.

Konsultacje przeprowadza się od dnia 26.01.2022 r. do dnia 21.02.2022 r.

Za przeprowadzenie konsultacji społacznych odpowiedzialny jest Dyrektor Departamentu Nieruchomościi Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warazawie.

Opinie, uwagi i wnioski do treści projektu Planu oraz Prognozy, wnosi się za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, z dopiskiem: „Konsultacje projektu Regionalnego Planu Transportowego”:

drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@mazovia.pl;w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Nieruchomości i Infrastruktury, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa (w przypadku przekazania formularza konsultacyjnego przez operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania).

Projekt Planu wraz z Prognozą zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 21.02.2022 r. oraz opinie, uwagi i wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane. Nieprzedstawienie opinii, uwag lub wniosków w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia. Uwagi, opinie i wnioski zgłoszone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje teren województwa mazowieckiego.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. U. UE L 231 z 30.06.2021, str.159).

Pliki do pobrania:

Regionalny Plan Transportowy Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 rokuPobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 rokuPobierz

Załącznik nr 1_Plany inwestycyjne krajowePobierz

Załącznik nr 2 Plany inwestycyjne regionalnePobierz

Załącznik nr 3 Plany inwestycyjne lokalnePobierz

Załącznik nr 4 Inwestycje zrealizowane w latach 2014-2020Pobierz

Załącznik nr 5 Inwestycje realizowane i planowane do realizacji w latach 2014-2020Pobierz

Formularz konsultacyjnyPobierz

Załącznik do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego planu transportowego województwa mazowieckiegoPobierz

Ogłoszenie o konsultacjachPobierz

Komunikat dotyczący Informacji o wynikach konsultacji społecznych

Komunikat dotyczący Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz Sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji tego projektu.

W dniu 7 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę nr 1903/277/21 w sprawie przyjęcia Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz Sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji tego projektu.

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie art. 10a ust. 1 i 2, art. 12 a ust.1 ustawy z dnia5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1834), art. 6 ust. 2, ust. 4, ust 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551 i 1718).

Przepisy te skutkowały dwuetapowym przebiegiem konsultacji społecznych:

I Etap dotyczył przyjmowania wniosków i uwag, na podstawie których m.in. opracowano projekt dokumentu; łącznie otrzymano 1009 wniosków;II Etap dotyczył przyjmowania wniosków, uwag, opinii uzgodnień do opracowanego projektu dokumentu; łącznie otrzymano 452 opinii, uzgodnień, uwag i wniosków.Dla obu etapów przebiegu konsultacji przygotowano odrębne opracowania:

dla I Etapu – Informację o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko – wraz z załącznikiem określającym sposób rozpatrzenia wniosków i uwag;dla II Etapu – Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko – wraz z załącznikiem określającym sposób rozpatrzenia opinii, uzgodnień, uwag i wniosków.

Dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom biorącym udział w konsultacjach. Wiele zgłoszonych uwagi wniosków dotyczących propozycji rozwiązań zostało uwzględnionych w projekcie dokumentu, w formie korekty bądź uzupełnienia, celem dostosowania do Państwa potrzeb i oczekiwań, mając jednak na uwadze jego strategiczny, kierunkowy charakter.

Pliki do pobrania:

Komunikat dotyczący Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz Sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji tego projektuPobierz

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na ŚrodowiskoPobierz

Załącznik do Informacji o wynikach konsultacji I etapPobierz

Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na ŚrodowiskoPobierz

Załącznik do Sprawozdania o wynikach konsultacji II etapPobierz

Rozpatrzenie uwag do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze

Szanowni Państwo,

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Formalny termin przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu dobiegł końca 10 października br.

Ze względu na fakt, że nadal wpływają uwagi i wnioski od właściwych organów opiniujących, chcąc uwzględnić w możliwie najszerszym zakresie zasadę partycypacji społecznej, sprawozdanie zawierające ostateczne ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, umieścimy niezwłocznie na naszej stronie po otrzymaniu stosownych opinii oraz akceptacji sprawozdania przez przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

BUDŻET OBYWATELSKI MAZOWSZA

Od  20  września  do  10  października  2021 r. trwa  głosowanie  w  drugiej  edycjiBudżetu  Obywatelskiego  Mazowsza.

Stawiamy na zrównoważony rozwój i pomocniczość. Czekamy na pomysły zarówno w  zakresie budowy czy modernizacji nowych obiektów, jak i realizacji programów społecznych, wydarzeń kulturalnych. Badania profilaktyczne, plac zabaw, ścieżka edukacyjna, piknik rodzinny – to Mazowszanie wspólnie zadecydują, jak zmieni się ich najbliższe otoczenie.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach, zgłaszania swoich projektów i głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza wszystkich mieszkańców Województwa Mazowieckiego. 

Strona BOM:

https://www.bom.mazovia.pl

Konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii

Konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Siedlcach.

W dniu 20 września 2021 r. odbyła się piąta z cyklu konferencji w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Spotkanie odbyło się w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Podczas konferencji dr Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, przedstawiła uczestnikom projekt aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Strategia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, wyznaczającym kierunki polityki rozwoju. Podczas prezentacji Pani Dyrektor zwróciła uwagę na rolę Strategii w kontekście nowej perspektywy finansowej i nowego kształtu polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Pani dr Elżbieta Kozubek omówiła m.in. podstawy prawne, a także najważniejsze przesłanki aktualizacji Strategii. Podkreśliła, że dokument jest spójny ze średniookresową strategią rozwoju kraju i krajową strategią rozwoju regionalnego, spełnia również wymogi prawne dotyczące dokumentów zintegrowanych. Strategia określa m.in. cele strategiczne, kierunki działań, model struktury funkcjonalno-przestrzennej, rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, uwzględnia obszary strategicznej interwencji: krajowe i wojewódzkie oraz system realizacji i ramy finansowe. Pani dr Kozubek zwróciła uwagę, że diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej, będąca podstawą do sformułowania wyzwań rozwojowych Mazowsza, stanowi osobny, komplementarny do Strategii dokument. Podkreśliła również znaczenie sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko.

Pani Dyrektor zachęcała uczestników spotkania do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które trwają do 10 października 2021. Uwagi, wnioski i opinie można zgłaszać osobiście w siedzibie MBPR w Warszawie, korespondencyjnie na adres MBPR oraz drogą elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl.

Szczegółowe informacje oraz materiały związane z procesem konsultacji dostępne są na stronie w kategorii Aktualizacja strategii rozwoju Województwa mazowieckiego do roku 2030+.