Rozpoczęcie realizacji projektu PLUS Change

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, reprezentujące Samorząd Województwa Mazowieckiego, jest uczestnikiem nowego projektu PLUS Change
(ang. Planning Land Use Strategies: Meeting biodiversity, climate and social objectives in a changing world – Strategie planowania przestrzennego – Osiąganie celów dotyczących bioróżnorodności, klimatu i społeczeństwa w zmieniającym się świecie). PLUS Change to projekt finansowany w ramach programu Horyzont Europa – inicjatywy badawczej Unii Europejskiej. W ramach projektu 23 instytucje z 14 krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych 4 lat będą współpracować w celu wypracowania strategii transformacyjnych i procesów decyzyjnych dla optymalnego użytkowania gruntów z punktu widzenia trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Logo projektu

Celem projektu PLUS Change jest sformułowanie propozycji takich strategii i procesów decyzyjnych dotyczących użytkowania gruntów, które będą stanowić efektywną odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami klimatu, potrzebą zachowania bioróżnorodności i zapewnienia dogodnych warunków życia. Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie wiedzy, która może przyczynić się do transformacji w kierunku świata zgodnego z zasadami trwałego rozwoju.
W projekcie uwzględniona zostanie perspektywa socjologiczna, pozwalająca zrozumieć, jak wartości, wiedza i role różnych interesariuszy wpływają na decyzje dotyczące użytkowania gruntów.

12-14 czerwca br. w Pradze odbyło się spotkanie inicjujące projekt. W trakcie spotkania zaprezentowanych zostało 12 studiów przypadku, które będą analizowane w ramach projektu, z udziałem partnerów bezpośrednio zaangażowanych w proces planowania i zagospodarowania przestrzennego. Studium przypadku dotyczące Województwa Mazowieckiego oraz plany badawcze w tym zakresie przedstawił dr Maciej Sulmicki z MBPR.

Więcej informacji o projekcie będzie na stronie internetowej projektu (obecnie przygotowywanej) oraz w mediach społecznościowych:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/plus-change-project  

Twitter: https://twitter.com/PLUSChangeEU  

Instagram: https://www.instagram.com/pluschangeproject/  

Przedstawiciele podmiotów uczestniczących w projekcie