Zespół Uzgodnień i Opinii

Do zadań Zespołu Uzgodnień i Opinii w Warszawie należy realizacja zadań samorządu województwa w zakresie polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego na podstawie udzielonych pełnomocnictw, w szczególności z zakresu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj:

 • zgłaszanie wniosków do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • wydawanie uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • wydawanie uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie zadań samorządu województwa oraz uwzględniania wyników audytu krajobrazowego;
 • wydawanie uzgodnień do projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz do projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 • wydawanie opinii do uchwał określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
 • przygotowywanie materiałów do zażaleń na postanowienia Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
 • prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim;
 • prowadzenie bazy inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i powiatowym.

Do zadań Zespołu Uzgodnień i Opinii w Warszawie należy również wykonywanie zadań z zakresu:

 • udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej,
 • przygotowywania odpowiedzi i stanowisk na: listy, interwencje, protesty, zapytania, interpelacje i petycje kierowane do Samorządu Województwa Mazowieckiego,
 • przygotowywania opinii, analiz i stanowisk do projektów ustaw, rozporządzeń i dokumentów europejskich, rządowych oraz regionalnych,
 • prowadzenia spraw związanych z obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Zespół uczestniczył w realizacji projektów takich jak:

 • D-Air– Niskoemisyjne regiony lotniskowe (w ramach Interreg IV C),
 • QLAIR (ARC), Civitas.Net (URBACT),
 • NODUS (URBACT II),
 • NSBCoRe – „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego” (w ramach Interreg Morza Bałtyckiego),
 • Intra Policentricity (Metrex),
 • RailBalticaGrowthCorridor – Kolej Bałtycka – Korytarz Wzrostu (w ramach programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013),
 • Stowarzyszenie ARC (Stowarzyszenie miast i regionów, na terenie których zlokalizowane są międzynarodowe porty lotnicze),
 • YouInHerit – „Zaangażowanie młodzieży w innowacyjną waloryzację i odrodzenie tradycyjnych zawodów i rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego w celu zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności terenów miejskich w dynamicznym wieku” (w ramach Interreg Europa Środkowa).

Obszar działania Zespołu w zakresie zadań związanych z planowaniem przestrzennym obejmuje tereny powiatów: legionowskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i miasta stołecznego Warszawy – łącznie 18 gmin.

LpTyp gminyGminaPowiatZespół Uzgodnień i Opinii
1wiejskaJabłonnalegionowskiWarszawa
2miejskaLegionowolegionowskiWarszawa
3wiejskaNieporętlegionowskiWarszawa
4miejsko-wiejskaSerocklegionowskiWarszawa
5wiejskaWieliszewlegionowskiWarszawa
6miejskam.st. Warszawam.st. WarszawaWarszawa
7miejsko-wiejskaGóra KalwariapiaseczyńskiWarszawa
8miejsko-wiejskaKonstancin-JeziornapiaseczyńskiWarszawa
9wiejskaLesznowolapiaseczyńskiWarszawa
10miejsko-wiejskaPiasecznopiaseczyńskiWarszawa
11wiejskaPrażmówpiaseczyńskiWarszawa
12miejska-wiejskaTarczynpiaseczyńskiWarszawa
13miejsko-wiejskaBrwinówpruszkowskiWarszawa
14wiejskaMichałowicepruszkowskiWarszawa
15wiejskaNadarzynpruszkowskiWarszawa
16miejskaPiastówpruszkowskiWarszawa
17miejskaPruszkówpruszkowskiWarszawa
18wiejskaRaszynpruszkowskiWarszawa

Dla wskazanego obszaru Zespół przygotowuje, m.in.:

 • wnioski do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uzgodnienia projektów: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • opinie do projektów:
  • uchwał gmin w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
  • gminnych programów rewitalizacji,
  • lokalnych i ponadlokalnych strategii rozwoju,
 • opinie do wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
 • opinie pomocnicze do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • pisma i materiały wyjaśniające do zażaleń składanych na postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • odpowiedzi na pisma, petycje, sprzeciwy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego.