Zeszyt 1(16)/2008 Założenia programu działań w Obszarach Problemowych. Obszar Płocki

Zeszyt 1(16)/2008 Założenia programu działań w Obszarach Problemowych Obszar Płocki - materiały za 2007 rok

Dokument Założenia programu działań w Płockim Obszarze Problemowym składa się z 5 rozdziałów. Otwiera go charakterystyka obszaru, w której syntetycznie omówione zostały najważniejsze dziedziny gospodarki, sfera społeczna, stan środowiska przyrodniczego i kulturowego, system transportu oraz przestrzeń. W analizach uwzględniono szczególnie: skomunikowanie z Warszawą i resztą kraju, stopę bezrobocia, standardy zagospodarowania turystycznego w stosunku do atrakcyjności walorów krajobrazowo-kulturowych obszaru oraz nadzwyczajne zagrożenia środowiska, związane z lokalizacją infrastruktury przemysłowej oraz transportem materiałów niebezpiecznych. Część diagnostyczną kończy analiza SWOT ujęta w czterech grupach problemowych: mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, zestawione w układzie społeczeństwo – gospodarka – terytorium (środowisko, infrastruktura).

Główną treść Założeń stanowi rozdział trzeci, w którym, mając na uwadze przeciwdziałanie nadmiernym dysproporcjom w rozwoju społeczno-gospodarczym, wyznaczono 5 celów głównych wraz z celami pośrednimi i z podporządkowanymi kierunkami działań tj.:

1. Płock jako miasto na prawach powiatu pełniące funkcję ponadregionalnego ośrodka równoważenia rozwoju (wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodka subregionalnego zwłaszcza w zakresie: szkolnictwa wyższego, lecznictwa specjalistycznego oraz instytucji otoczenia biznesu; wykreowanie Płocka – historycznej stolicy Mazowsza – na krajowy ośrodek turystyki).

2. Podnoszenie poziomu produkcji rolnej przez rozwój specjalizacji oraz ekologiczne rolnictwo (podnoszenie konkurencyjności gospodarstw rolnych, wspieranie specjalizacji produkcji rolnej, rozwój przedsiębiorczości i agroturystyki).

3. Wspomaganie potencjału rozwojowego miast: Gostynina, Sierpca, Drobina, Gąbina i Wyszogrodu w zakresie funkcji obsługi ludności, rolnictwa i turystyki (podnoszenie standardów usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, edukacji i kultury oraz turystyki, podnoszenie standardów obsługi rolnictwa, aktywizacja gospodarcza obszaru).

4. Zwiększanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego (promocja, kreacja i rozwój marki oraz konkurencyjnych produktów turystycznych, ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska kulturowego i przyrodniczego – Pojezierza Gostynińskiego i doliny Wisły – dla rozwoju turystyki);

5. Realizacje inwestycji w zakresie sieci transportowej i infrastruktury technicznej (poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz dostępności komunikacyjnej i transportu, rozwój lokalnej infrastruktury technicznej służącej wzmocnieniu potencjałów obszarów wiejskich i miast).

Zaproszeni do współpracy partnerzy zgłosili wnioski, dotyczące realizacji zadań w zakresie inwestycji celu publicznego o charakterze ponadlokalnym w latach 2007–2013, m.in.: wybudowanie na terenie lotniska Aeroklubu w Płocku stałej bazy i zorganizowanie filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, wybudowanie w Gostyninie kompleksu wypoczynkowego, rekreacyjnego i balneologicznego wraz z zakładem geotermalnym, realizacja północnej i północno-zachodniej obwodnicy miasta Płocka oraz przebudowa dróg krajowych Nr 60 i 62 zapewniająca poprawę powiązań komunikacyjnych omawianego obszaru z Warszawą, utworzenie Samorządowej Wspólnej Strefy Gospodarczej w oparciu o drogi krajowe Nr 60, 62, 10, 50 oraz drogę międzynarodową Nr 7 i lotnisko w Sochaczewie (potencjalnie), powołanie w Płocku Mazowieckiego Centrum Współpracy, Informacji Gospodarczej i Obsługi Inwestora.

Dokument wskazuje źródła finansowania m.in. w oparciu o środki uzyskane z Mazowieckiego Kontraktu Samorządowego powstałe w wyniku partnerstwa publiczno-prywatnego (Fundusz Grantowy dla Płocka), lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych i pożyczkowych oraz z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Sformułowane Założenia Programu Działań w Płockim Obszarze Problemowym wspomogą endogeniczne procesy rozwojowe umożliwiając osiągnięcie wyższego poziomu w rozwoju społeczno-gospodarczym. Są one istotnym uzupełnieniem działań planowanych i programowanych na poziomie regionalnym oraz narzędziem komunikacji społecznej.

Wróć do listy wydawnictw