Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 19 - Makroregion Polski Centralnej

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 19

Makroregion Polski Centralnej. Powiązania funkcjonalne bipolarnego obszaru metropolitalnego Łodzi i Warszawy

Dziewiętnasty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. „MAKROREGION POLSKI CENTRALNEJ. Powiązania funkcjonalne bipolarnego obszaru metropolitalnego Łodzi i Warszawy” zawiera wyniki badań przeprowadzonych wspólnie przez zespoły Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.
Wszystkie etapy badania – od przygotowania narzędzi badawczych, poprzez realizację badań w terenie, aż do powstania prezentowanego raportu – były realizowane w ramach dwóch projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego” oraz „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim”.
Głównymi celami przeprowadzonych badań było zidentyfikowanie potencjału rozwojowego układu bipolarnego obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy, identyfikacja powiązań funkcjonalnych układu w sektorach owocowo-warzywnym oraz wiedzy i kreatywności, określenie możliwości rozwoju współpracy pomiędzy podmiotami badanych sektorów, a także sformułowanie wniosków dotyczących działań wspierających tworzenie powiązań między obszarami metropolitalnymi. Wybrane do analizy sektory odznaczają się wysokim potencjałem wzrostu, stanowiącym o sile i pozycji konkurencyjnej układu bipolarnego w strukturze kraju. Jednocześnie są to dziedziny działalności uznawane za priorytetowe w polityce Unii Europejskiej oraz jednoznacznie określone jako strefy współpracy ponadregionalnej w projekcie Strategii Rozwoju Polski Centralnej 2020 z perspektywą do 2030 r.
Realizowane badanie wpisuje się ponadto w zakres wspólnych działań samorządów mazowieckiego i łódzkiego, o których mowa w porozumieniu podpisanym w 2012 r. pomiędzy marszałkami obu regionów „w sprawie podjęcia prac nad rozwojem współpracy pomiędzy województwem mazowieckim a województwem łódzkim”, którego celem ma być m.in. pełne wykorzystanie potencjału endogenicznego obydwu regionów oraz zdynamizowanie ich rozwoju.

Wróć do listy wydawnictw