Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 9 - Wzorzec rozwoju Mazowsza

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 9

Dziewiąty numer serii wydawniczej Trendy rozwojowe Mazowsza pt.: „Wzorzec rozwoju Mazowsza” powstał na podstawie badania naukowego o tym samym tytule. Badanie przeprowadzone w II połowie 2012 r. miało charakter badania porównawczego (benchmarkingowego). Stanowi ono pierwszą fazę prac nad opracowaniem wzorca rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.
Wzorzec rozwoju rozumiany jest jako stan pożądany, możliwy i będący celem polityki rozwoju, osiągniętym w konkretnym czasie. Można go również określić jako punkt odniesienia sprawdzający poprawność, kierunek i tempo zmian będących efektem polityk publicznych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
W pierwszej części opracowania poświęconego określeniu wzorca rozwoju Mazowsza wyznaczono 12 regionów referencyjnych (podobnych) do województwa mazowieckiego. Spośród regionów europejskich wyznaczono 3 podobne do Mazowsza pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, 3 o wyższym i 3 o niższym poziomie rozwoju, oraz 3 regiony o podobnym zróżnicowaniu wewnętrznym. W drugiej części opracowania dokonano pomiaru wielkości różnic dzielących województwo mazowieckie i regiony referencyjne w wybranych zakresach, m.in. poziomu kapitału społecznego i intelektualnego, rozwoju gospodarczego, konkurencyjności regionu, stanu środowiska przyrodniczego, zróżnicowania wewnętrznego i in.

Wróć do listy wydawnictw