Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 16 - Rola Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 16

Rola Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w opinii interesariuszy

W szesnastym numerze serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. “Rola Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w opinii interesariuszy” ukazał się raport z wywiadów przeprowadzonych z interesariuszami przyszłych prac Obserwatorium.
Głównym celem badania było zbadanie opinii interesariuszy na temat roli i zadań Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego (MOT) w strategicznym zarządzaniu rozwojem województwa mazowieckiego. Główną ideą funkcjonowania MOT jest wzmacnianie kompetencji zarządczych władz województwa mazowieckiego oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Wywiady, które były podstawą do sporządzenia raportu, zostały przeprowadzone z przedstawicielami zarządu województwa, kadry kierowniczej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UMWM); przedstawicielami organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń oraz środowisk akademickich i biznesowych.
Realizacja badania pozwoliła na uzyskanie wiedzy na temat strategii funkcjonowania MOT, jego zakresów działań i usytuowania w strukturze Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz zasad wzajemnej współpracy aktorów społecznych zaangażowanych w kształtowanie procesów rozwojowych na Mazowszu.

Wróć do listy wydawnictw