Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 17 - Barometr Mazowsza

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 17

Barometr Mazowsza. Charakterystyka i potencjał osób starszych na Mazowszu

Siedemnasty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. „BAROMETR MAZOWSZA. Charakterystyka i potencjał osób starszych na Mazowszu” został opracowany na podstawie wywiadów telefonicznych przeprowadzonych na grupie 2900 mieszkańców województwa mazowieckiego mających co najmniej 55 lat. Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”. Ankieta obejmowała pytania dotyczące m.in.: źródeł utrzymania, głównych wydatków, możliwości i chęci podjęcia dodatkowej pracy i zmiany miejsca zamieszkania, powierzchni i stanu technicznego mieszkania, barier związanych z poruszaniem się, inicjatyw i wydarzeń przeznaczonych dla osób starszych oraz umiejętności obsługiwania komputera i korzystania z Internetu.

Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez osoby starsze, w raporcie z badania podjęto próbę określenia poziomu aktywności zawodowej tej grupy mieszkańców Mazowsza oraz ich sytuacji finansowej i mieszkaniowej. Autorzy raportu analizowali także poziom samodzielności i mobilności ankietowanych, dostęp do komunikacji i usług publicznych, deklarowane przez osoby starsze formy spędzania wolnego czasu oraz skłonność i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.

W województwie mazowieckim, podobnie jak w całym kraju, obserwuje się ciągły proces starzenia się społeczeństwa, który jest związany ze wzrostem udziału osób w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym spadku udziału dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie ludności Mazowsza. Zjawisko to stanowi jedno z kluczowych wyzwań dla różnego rodzaju instytucji, w tym instytucji samorządowych.

Wróć do listy wydawnictw