Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 14 - Potencjały rozwojowe i zarządzanie strategiczne

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 14

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 14 – Potencjały rozwojowe i zarządzanie strategiczne w gminach Mazowsza

W czternastym numerze serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. „Potencjały rozwojowe i zarządzanie strategiczne w gminach Mazowsza. ” ukazał się raport z wyników badania IDI w samorządach gminnych województwa mazowieckiego.
Celem głównym badania było określenie warunków rozwoju gmin województwa mazowieckiego w ramach prowadzonej przez nich polityki rozwoju.
Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w latach 2012 i 2013 metodą IDI, będącą jedną z dostępnych dróg znalezienia szerszych wyjaśnień problemów rozwojowych gmin. Wcześniejsze badanie ankietowe, które zrealizowano na przełomie lat 2010 i 2011, swoim zakresem obejmowało zadania przewidziane do realizacji przez samorządy na Mazowszu. Pozwoliło to na zidentyfikowanie potrzeb inwestycyjnych samorządów lokalnych w różnych dziedzinach1, wskazało hierarchię priorytetów inwestycyjnych oraz wstępną diagnozę problemów ekonomicznych i społecznych w samorządach. Zwróciło uwagę, iż istnieje konieczność przeprowadzenia pogłębionych analiz potencjałów rozwojowych, potrzeb społecznych, kierunków rozwoju lokalnego oraz systematycznego zbierania informacji na temat problemów gospodarczych i społecznych w układzie lokalnym.

Wróć do listy wydawnictw