Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 1 - Zadania do realizacji przez samorządy na Mazowszu

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 1

Pierwszy numer serii TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pod tytułem „Zadania do realizacji przez samorządy na Mazowszu” opracowano na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w gminach i powiatach województwa mazowieckiego.

Badanie miało na celu zidentyfikowanie najważniejszych i najpilniejszych zadań jednostek samorządu terytorialnego. Na jego podstawie wskazano dziedziny, w których są prowadzone, lub powinny zostać podjęte inwestycje, skutkujące lepszym zagospodarowaniem infrastrukturalnym oraz poprawą dostępności do usług dla mieszkańców. Na podstawie uzyskanych informacji powstała hierarchia priorytetów samorządów terytorialnych Mazowsza. Wyniki badania pozwoliły również na identyfikację problemów ekonomicznych i społecznych gmin oraz powiatów, a także ich oczekiwań adresowanych do samorządów wyższych poziomów administracji.

Wróć do listy wydawnictw