Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 11 - Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 11

Jedenasty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. „Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza” został opracowany na podstawie wyników modułu badawczego o tym samym tytule, będącego elementem badania społeczno-demograficznych zjawisk zachodzących w województwie mazowieckim oraz trendów ich zmian.
Celem tego badania była analiza wpływu edukacji i poziomu wykształcenia na poziom rozwoju województwa mazowieckiego. Autorzy opracowania potraktowali edukację, a właściwie jej efekt, czyli poziom wykształcenia mieszkańców, jako jeden z najważniejszych endogenicznych czynników rozwoju. Celem przeprowadzonych analiz było określenie współzależności pomiędzy możliwościami zdobycia wiedzy, zasobami kapitału ludzkiego a możliwościami wykorzystania posiadanej wiedzy na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalnych i przestrzennych.
Badanie „Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza”, którego składową jest moduł edukacyjny, zostało przeprowadzone w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza jako element diagnozy stanu i perspektyw rozwoju województwa mazowieckiego. Zaobserwowane dzięki niemu wnioski posłużyły do opracowania kompleksowej diagnozy rozwoju regionu i będą wykorzystywane do modelowania i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych w województwie mazowieckim.

Wróć do listy wydawnictw