Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 13 - Wzorzec rozwoju Mazowsza - etap II

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 13

Trzynasty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. „Wzorzec rozwoju Mazowsza – etap II” opisuje wyniki drugiego etapu badania porównawczego (benchmarkingowego). Wyniki pierwszego etapu, przeprowadzonego w II połowie 2012 r., ukazały się w nr 9/2013 serii.
Wzorzec rozwoju rozumiany jest jako stan pożądany, możliwy i będący celem polityki rozwoju, osiągniętym w konkretnym czasie. Można go również określić jako punkt odniesienia sprawdzający poprawność, kierunek i tempo zmian będących efektem polityk publicznych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Druga faza prac nad opracowaniem wzorca rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza uwzględniła i rozszerzyła wyniki prac z etapu pierwszego. Grupa regionów porównawczych, która została zidentyfikowana w I etapie badania, została rozszerzona o regiony, z którymi Mazowsze podejmuje faktyczne wspólne działania. Uszczegółowiono także zakres wskaźników, w oparciu o które dokonano analiz statystycznych: wyznaczono ścieżki rozwoju w 12 zakresach wskaźników, wskazano czynniki stymulujące i destymulujące rozwój regionu oraz wskazano prognozowany czas wyrównania poziomów rozwoju porównywanych regionów.

Wróć do listy wydawnictw