Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 22 - Wykorzystanie obiektów turystycznych

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 22

Wykorzystanie obiektów turystycznych wspieranych i promowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a turystyka weekendowa na Mazowszu

Raport prezentuje wyniki drugiej edycji badania pt. Wykorzystanie obiektów turystycznych wspieranych i promowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a turystyka weekendowa na Mazowszu, przeprowadzonego
przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w 2019 r. Jego pierwsza edycja została zrealizowana na przełomie lat 2015/2016 i dotyczyła roku 2014. W badaniu wykorzystano 3 metody badawcze, tj. analizę danych zastanych, polegającą na analizie dostępnych materiałów (m.in. raportów, opracowań – więcej informacji w rozdziale „Analiza danych zastanych (desk research)”), ankietę internetową CAWI (Computer Assisted Web Interview) oraz indywidualny wywiad pogłębiony IDI (Individual In-depth Interview). W ramach badania CAWI przebadano 69 respondentów reprezentujących obiekty turystyczne z terenu województwa mazowieckiego zaś w ramach badania IDI – 23 obiekty (w obu przypadkach wymienione w Aneksie niniejszego opracowania).
Analiza danych z obu etapów wykazała różnicę pomiędzy miesiącami najczęściej odwiedzanymi przez turystów w weekendy. W 2018 roku były to kwiecień, lipiec i wrzesień, natomiast w 2014 r.: maj, lipiec i sierpień.
Największy popyt na ofertę turystyczną występuje w okresie od kwietnia do września i dotyczy to zarówno turystyki w ogólnym ujęciu, jak i turystyki weekendowej.

Wróć do listy wydawnictw