Rail Baltica Growth Corridor – Kolej Bałtycka – Korytarz Wzrostu

Rail Baltica Growth Corridor (Kolej Bałtycka – Korytarz Wzrostu) to międzynarodowy projekt, którego głównym celem jest stworzenie, promocja i upowszechnienie połączenia kolejowego od Niemiec poprzez Polskę i kraje bałtyckie do Finlandii. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2011 roku i zakończyła na początku czerwca 2013 roku. Projekt RBGC był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego, zaś jego budżet na lata 2011-2013 wyniósł blisko 3,6 miliona EURO.

Projekt Rail Baltica Growth Corridor został zainicjowany na rzecz wzmocnienia konkurencyjności regionów leżących we wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego, poprzez poprawę ich dostępności komunikacyjnej. W upowszechnieniu nowych, dotychczas słabo wykorzystywanych korytarzy przepływu towarów, pasażerów i kapitału szczególnie na kierunku północ-południe projekt upatruje szans na rozwój miast, prywatnych i publicznych inicjatyw, a przez to poprawę warunków życia ludności. Pod tym ambitnym wyzwaniem udało się zgromadzić szerokie grono różnorodnych partnerów w tym ze środowisk naukowych, gospodarczych i politycznych tworząc otwartą platformę współpracy dla wdrażania publicznych i prywatnych inicjatyw w obrębie korytarza wzrostu Kolei Bałtyckiej.

W ramach realizacji bardzo ambitnych, lecz wzajemnie się uzupełniających i wzmacniających wyzwań, praca w ramach projektu RBGC podzielona została na pakiety robocze (WP). W ramach WP3 oraz WP4 przeprowadzono badania kwestionariuszowe i studialne potencjalnych interesariuszy projektu. W WP4 analizie poddane zostały podmioty z sektora prywatnego – firmy transportowe, spedycyjne, komunikacyjne i centra logistyczne, zaś w WP3 instytucje sektora publicznego – władze samorządowe miast i regionów oraz przedstawiciele władz centralnych odpowiedzialni za transport. Wyniki tych analiz posłużyły jako podstawa do uruchomienia dwóch programów pilotażowych – WP5 w ramach którego powstał pilotażowy system informacji komunikacyjnej oraz WP6 – ukierunkowany na wzmocnienie interoperacyjności i ułatwienie współpracy centrów logistycznych działających w oparciu o połączenie Rail Baltica. Najważniejsze wyniki i kierunki przyszłych działań zostały zebrane w Strategii Rozwoju Rail Baltica, do pobrania.

Ze środków projektowych wykonane zostało ponadto opracowanie pt.: Studium wpływu realizacji linii kolejowej Rail Baltica na sektor logistyki w województwie mazowieckim do pobrania. Stanowi ono próbę zidentyfikowania korzystnych, potencjalnie obojętnych, lub wręcz niekorzystnych skutków realizacji linii kolejowej Rail Baltica na rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość województwa mazowieckiego. Zawarte w nim informacje pozwalają spojrzeć na projekt Rail Baltica w kontekście istniejących korytarzy transportowych regionu, istniejącej infrastruktury logistycznej oraz zakresu realizowanych zadań przewozowych dwóch podstawowych gałęzi transportu, drogowego i kolejowego, w ich połączeniu w postaci przewozów intermodalnych, kombinowanych.

Więcej informacji o etapach realizacji projektu RBGC, a także bazę artykułów i materiałów projektowych można znaleźć na stronie internetowej www.rbgc.eu.

Rail Baltica to także nazwa inicjatywy Wspólnotowej zmierzającej do uruchomienia normalnotorowej (1435 mm) linii kolejowej, która pobiegnie przez Litwę, Łotwę i Estonię. Władze tych krajów powołały w 2014 roku do życia międzynarodową spółkę, której zadaniem jest budowa tego połączenia z wykorzystaniem środków UE. Także na polskim odcinku Rail Baltica obejmującym linię E-75 Warszawa – Białystok – Ełk – Suwałki – granica PL/LT trwają prace modernizacyjne mające na celu nadanie jej europejskich standardów. Zachęcamy do śledzenia postępów przy realizacji tego projektu, zarówno w Polsce, jak i krajach bałtyckich.

Partnerzy projektu:

Władze miast:

 • Helsinki,
 • Białystok,
 • Vanta,
 • Łódź,
 • Berlin,
 • Tallin,
 • Warszawa,
 • Kowno,
 • Poznań

Instytucje badawcze i uczelnie wyższe:

 • Aalto University School of Economics (Finlandia),
 • Lappeenranta University of Technology (Finlandia),
 • Latvian Transport and Education Association (Łotwa),
 • Competence Centre of Intermodal Transport and Logistics of the Vilnius Gediminas Technical University (Litwa),
 • Politechnika Białostocka (Polska)

Samorządy regionalne:

 • Regional Council of Uusimaa (Finlandia),
 • Regional Council of Hame (Finlandia),
 • Harju Country Governement (Estonia),
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (Polska),
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (Polska),
 • Regional Planning Board Havelland-Flaeming (Niemcy)