airLED – Local economic development in airport catchment areas

Podstawą partnerstwa projektu airLED: Local economic development in airport catchment areas finansowanym z Programu dla Europy Środkowej w ramach Inicjatywy Europejskiej INTERREG IVB była idea wypracowania przez regiony partnerskie wspólnej wizji rozwoju obszarów położonych w najbliższym sąsiedztwie lotnisk oraz tworzenia „Airport Cities”. Grupa partnerska projektu airLED utworzona przez 9 partnerów z czterech krajów europejskich: Polski, Węgier, Włoch i Słowenii nadała międzynarodowej współpracy szczególnego znaczenia.

Projekt airLED odnosił się do konkretnych terenów w regionach partnerskich, których potencjał wraz z odpowiednim sposobem zarzadzania daje podstawę budowania Airport City. W województwie mazowieckim były to tereny położone wokół Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin.

Działania projektowe airLED podzielone były na etapy realizacyjne. W ramach pierwszego etapu wykonano analizy stanu istniejącego terenów lotniskowych i przylotniskowych. Etap drugi dot. planowania realizowany był w oparciu o doświadczenia europejskie, opracowane na potrzeby projektu metodologie oraz szablony dokumentów projektowych. Kluczowym działaniem było wypracowanie Regionalnych Zintegrowanych Planów Policentrycznego Rozwoju dla każdego z regionów lotniskowych. Równocześnie z prowadzonymi analizami zainicjowano działania Regionalnych Grup Koordynacyjnych (RDCB). Mazowiecka grupa koordynacyjna została powołana w marcu 2013r. Jej członkami byli przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji krajowej i regionalnej administracji publicznej, w tym Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, a także przedstawiciele biznesu, Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin i organizacji pozarządowych. Udział w grupie RDCB stanowił deklarację chęci partycypacji w pracach projektu oraz praktycznego wykorzystania jego rezultatów w przyszłości.

W ramach realizacji projektu airLED: Local Economic Development in Airport Catchment Areas organizowano spotkania i warsztaty tematyczne, w trakcie których wypracowano wspólne stanowiska m.in. co do sposobu prowadzenia analiz obszarów przylotniskowych i wykorzystania najlepszych praktyk z europejskich Airport Cities. W ramach prac warsztatowych wykazano, że ważną rolę w rozwoju Airport City odgrywa zarówno dogodna lokalizacja, potencjał zasobów ludzkich, dobry klimat inwestycyjny i dostępność transportowa jak również spójność pomiędzy planem rozwoju lotniska a dokumentami planistycznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Czas trwania projektu obejmował lata 2012-2014, w których prowadzone były prace merytoryczne. W 2015 roku, po przeprowadzonych kontrolach finansowych I i II stopnia Wspólny Sekretariat Techniczny (JTS) zaakceptował końcowy raport projektu.