Projekt NODUS

Projekt NODUS – w fazie początkowej – realizowany w ramach programu URBACT II.

Mieszkalnictwo i Planowanie: włączenie miejskich polityk rewitalizacyjnych do ogólnych zasad polityki rozwoju regionu (Housing & Planning: Integration of urban regeneration policies in the general regional development policies).

Od połowy 2008 roku MBRP uczestniczy w projekcie NODUS – Housing & Planning: Integration of urban regeneration policies in the general regional development policies (Mieszkalnictwo i Planowanie: włączenie miejskich polityk rewitalizacyjnych do ogólnych zasad polityki rozwoju regionu), który jest kontynuacją projektu CIVITAS.NET. Projekt ten jest realizowany w ramach programu URBACT II. Tematyką projektu jest integracja miejskich polityk rewitalizacyjnych z politykami regionalnymi, odnoszącymi się głównie do mieszkalnictwa, planowania i transportu.

Grupa Robocza zajmuje się zagadnieniem, jak miejskie projekty, przeprowadzane w ramach programów rewitalizacyjnych, oddziaływają na zachowanie równowagi w zagospodarowaniu przestrzeni metropolitalnej i regionalnej. Próby skoordynowania regionalnego planowania przestrzennego z miejskimi politykami rewitalizacyjnymi prowadzącymi do wzmocnienia pozytywnego oddziaływania miejskich projektów, rewitalizacyjnych na rozwój regionalny oraz do zmaksymalizowania pozytywnego oddziaływania tych polityk regionalnych, które przyczyniają się (lub mogłyby się przyczynić) do sukcesu prowadzonych przez miasta działań rewitalizacyjnych. Wypracowane w ramach projektu wnioski i rozwiązania znajdą zastosowanie przy sporządzaniu (aktualizacji) przyszłych dokumentów programowych województwa mazowieckiego, np. strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego czy Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami.

Liderem projektu jest Generalitat de Catalunya (Rząd Regionu Katalonia, Hiszpania), pozostałymi partnerami biorącymi udział w pracach projektu są: Region Emilia Romagna (Włochy), miasto Amsterdam, miasto Katowice, miasto Dobrich (Bułgaria), region Alba Iulia (Rumunia).

W chwili obecnej prowadzone są prace merytoryczne. W projekcie zostały wyróżnione cztery obszary tematyczne, które każdy z partnerów musi szczegółowo omówić na przykładzie swoich doświadczeń. Tymi tematami są:

  • identyfikacja ponadloklanego poziomu administracji – identyfikacja poziomu administracyjnego, który mógłby być podstawą do rozwoju i zintegrowania projektów rewitalizacyjnych z regionalną polityką przestrzenną, identyfikacja obszarów problemowych – określenie rzeczywistych, uniwersalnych dla wszystkich miast/regionów wskaźników do wyznaczania obszarów problemowych, wyznaczenie tych obszarów oraz debata nad mechanizmami i kryteriami identyfikacji tych obszarów,
  • tematyka programów interwencji prowadzonych na obszarach problemowych – określenie zawartości programów interwencyjnych, koniecznych do realizacji na wyznaczonych obszarach (wewnętrzna integracja polityk sektorowych na określonym obszarze),
  • monitoring zrównoważonego funkcjonowania działań interwencyjnych – określenie mechanizmów pozwalających kontrolować i zagwarantować zrównoważone oddziaływanie interwencji na całym obszarze zarówno pod względem terytorialnym, jak też funkcjonalnym, pozwalającym na stworzenie powiązań koordynujących politykę rewitalizacyjną z planowaniem przestrzennym, sektorowym i strategicznym.

Jednocześnie, zgodnie z wymogami programu URBACT II, zorganizowana została Lokalna Grupa Wsparcia, która pomaga w wyjaśnianiu potrzeb oraz wskazaniu najlepszych pomysłów i praktyk, proponowanych do wykorzystania w projekcie. Również weryfikuje pracę i rezultaty projektu w czasie jego trwania i po zakończeniu.

W skład Mazowieckiej Grupy Wsparcia wchodzą:

  • przedstawiciele Biura Polityki Lokalowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
  • przedstawiciele Szkoły Głównej Handlowej z Katedry inwestycji i nieruchomości,
  • przedstawiciele Urzędu Miasta Mińska Mazowieckiego,
  • przedstawiciele Urzędu Miasta Radomia,
  • przedstawiciele Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji,
  • przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu przygotowywany jest Lokalny Plan Działania.