CIVITAS.NET realizowany w ramach programu URBACT

Program URBACT został ustanowiony przez Komisję Europejską w 2003 r. Jego główną ideą programu jest organizowanie sieci współpracy miast europejskich w celu zwiększenia skuteczności polityk w zakresie niwelowania ekonomicznych, społecznych i środowiskowych problemów występujących w miastach. W programie szczególny nacisk kładzie się na szerzenie wiedzy na temat zintegrowanego zarządzania miejskiego i wymianę doświadczeń w tym zakresie.

W ramach tego programu Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego uczestniczyło w projekcie CIVITAS.NET – Rola regionów i jednostek metropolitalnych w rewaloryzacji miast. Projekt ten miał na celu wypracowanie metod skutecznego zapobiegania powstawaniu zaniedbań, a tam gdzie one zaistniały, metod aktywizacji społecznej i tworzenia narzędzi do ulepszania polityk regionalnych i metropolitalnych w działaniach na rzecz podupadających obszarów miast poprzez właściwe wspieranie samorządów lokalnych. W skład Grupy Roboczej, kierowanej przez Generalitat de Catalunya, wchodziły następujące regiony: Mazowsze (Polska), Glasgow i Clyde Valley (Szkocja), Emilia Romagna (Włochy) oraz rząd Węgier.

Prace wykonywane w ramach Grupy Roboczej pozwoliły zaznajomić się uczestnikom ze sposobami realizacji projektów rewitalizacyjnych w miastach innych regionów europejskich. Przeprowadzone analizy zidentyfikowały mocne i słabe strony przedstawionych projektów rewitalizacyjnych, a w szczególności wskazały, w jaki sposób władze regionalne uczestniczą lub jak powinny uczestniczyć w odnowie zdegradowanych terenów miejskich. Zebrane doświadczenia umożliwiły wypracowanie odpowiednich wniosków, dzięki którym udział regionów w rewitalizacji miast może stać się bardziej wydajny i efektywny.

Wynikiem wspólnej pracy jest Raport Końcowy Civitas – Podejście regionalne: Wartość dodana rewitalizacji obszarów miejskich, w którym opisano przykłady projektów rewitalizacji w członkowskich regionach.

Program realizowany był w okresie od października 2005 r. do maja 2007 r.