- Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie - https://mbpr.pl -

Projekt NODUS

Projekt NODUS – w fazie początkowej – realizowany w ramach programu URBACT II.

Mieszkalnictwo i Planowanie: włączenie miejskich polityk rewitalizacyjnych do ogólnych zasad polityki rozwoju regionu (Housing & Planning: Integration of urban regeneration policies in the general regional development policies).

Od połowy 2008 roku MBRP uczestniczy w projekcie NODUS – Housing & Planning: Integration of urban regeneration policies in the general regional development policies (Mieszkalnictwo i Planowanie: włączenie miejskich polityk rewitalizacyjnych do ogólnych zasad polityki rozwoju regionu), który jest kontynuacją projektu CIVITAS.NET. Projekt ten jest realizowany w ramach programu URBACT II. Tematyką projektu jest integracja miejskich polityk rewitalizacyjnych z politykami regionalnymi, odnoszącymi się głównie do mieszkalnictwa, planowania i transportu.

Grupa Robocza zajmuje się zagadnieniem, jak miejskie projekty, przeprowadzane w ramach programów rewitalizacyjnych, oddziaływają na zachowanie równowagi w zagospodarowaniu przestrzeni metropolitalnej i regionalnej. Próby skoordynowania regionalnego planowania przestrzennego z miejskimi politykami rewitalizacyjnymi prowadzącymi do wzmocnienia pozytywnego oddziaływania miejskich projektów, rewitalizacyjnych na rozwój regionalny oraz do zmaksymalizowania pozytywnego oddziaływania tych polityk regionalnych, które przyczyniają się (lub mogłyby się przyczynić) do sukcesu prowadzonych przez miasta działań rewitalizacyjnych. Wypracowane w ramach projektu wnioski i rozwiązania znajdą zastosowanie przy sporządzaniu (aktualizacji) przyszłych dokumentów programowych województwa mazowieckiego, np. strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego czy Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami.

Liderem projektu jest Generalitat de Catalunya (Rząd Regionu Katalonia, Hiszpania), pozostałymi partnerami biorącymi udział w pracach projektu są: Region Emilia Romagna (Włochy), miasto Amsterdam, miasto Katowice, miasto Dobrich (Bułgaria), region Alba Iulia (Rumunia).

W chwili obecnej prowadzone są prace merytoryczne. W projekcie zostały wyróżnione cztery obszary tematyczne, które każdy z partnerów musi szczegółowo omówić na przykładzie swoich doświadczeń. Tymi tematami są:

Jednocześnie, zgodnie z wymogami programu URBACT II, zorganizowana została Lokalna Grupa Wsparcia, która pomaga w wyjaśnianiu potrzeb oraz wskazaniu najlepszych pomysłów i praktyk, proponowanych do wykorzystania w projekcie. Również weryfikuje pracę i rezultaty projektu w czasie jego trwania i po zakończeniu.

W skład Mazowieckiej Grupy Wsparcia wchodzą:

W ramach projektu przygotowywany jest Lokalny Plan Działania.