Obwieszczenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o opracowaniu projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.


Obwieszczenie

Na podstawie art. 39 oraz 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z pózn. zmianami)

zawiadamiam

o opracowaniu projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o wyłożeniu tych dokumentów do publicznego wglądu.

Z dokumentacją obejmującą w szczególności:

  • Projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.
  • Prognozę oddziaływania na środowisko projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

można się zapoznać w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, ul. Solec 22 (III piętro), w godzinach pracy 8:00-16:00 oraz na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl. Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – wwvw.bip.mazovia.pl i na stronach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego – www.mbpr.pl w zakładce Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – projekt.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentów mogą być wnoszone w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia.
Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwag i wniosków. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • Na piśmie na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul Solec 22. 00-410 Warszawa. fax 22 518 49 02;
  • Ustnie w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Solec 22;
  • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: konsultacjeppzpwm.mbpr.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Zarząd Województwa


Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o opracowaniu projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o opracowaniu projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.