Obwieszczenie zarządu Woj. Mazowieckiego o przystąpieniu do opracowania projektu Regionalnego Planu Transportowego

Obwieszczenie zarządu Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do opracowania projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 w perspektywie finansowej 2021-2027.


Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283,z późn. zm. ), informuje się:

o przystąpieniu do opracowania projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 w perspektywie finansowej 2021-2027

Założenia do dokumentu oraz formularz uwag dostępne są na stronach internetowych: www.mazovia.pl www.bip.mazovia.pl, www.funduszedlamazowsza.eu, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl, www.mbpr.pl

Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

na adres e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl,
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.
w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia na ww. stronach internetowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Informacja o przyjęciu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia (art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko).

Zarząd Województwa Mazowieckiego


Uchwała dotycząca przyjęcia obwieszczenia została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 20 października 2020 r. (Uchwałą nr 1607/176/20). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r . poz. 284, 322 i 471