XXI ogólnopolska konferencja naukowa

W dniach 26-28 czerwca 2019 roku w Krakowie odbyła się XXI ogólnopolska Konferencja naukowa z cyklu Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich nt.: Synergia w rozwoju przestrzennym obszarów wiejskich i miast. W spotkaniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Konferencja została zorganizowana przez: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Departament Gospodarki Ziemią – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich.Konferencja była próbą wypracowania naukowych podstaw i rozwiązań dla właściwych relacji w rozwoju aglomeracji, rozumianej jako nierozerwalna sieć powiązań pomiędzy miastem i otaczającymi go obszarami wiejskimi. W trakcie pięciu sesji plenarnych prelegenci skupili się na następujących zagadnieniach:

  • Geodezyjne urządzanie przestrzeni.
  • Prace scaleniowe na obszarach wiejskich i miejskich, umożliwiające realizację inwestycji publicznych.
  • Nowoczesne techniki i technologie w pomiarach geodezyjnych i fotogrametrycznych.
  • Rola baz danych geoinformacyjnych w procesie urządzania obszarów wiejskich.
  • Gospodarka nieruchomościami.
  • Problemy harmonizacji ustaleń planistycznych przy ich realizacji na terenach podmiejskich.
  • Suburbanizacja.
  • Wzajemne zależności wewnętrzne aglomeracji miejskich i otaczających je gmin wiejskich.
  • Tendencja do pracy i edukacji w mieście a zamieszkania na wsi.

W przerwach pomiędzy sesjami plenarnymi odbywały się sesje posterowe poświęcone problematyce Konferencji.

Ponadto w drugim dniu konferencji odbył się wyjazd studialny do gminy Michałowice, w ramach którego uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat gminy i jej funkcjonowania oraz bezpośrednio zapoznali się z konkretnym rozwiązaniem planistycznym.