Prezentacja Założeń aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030r.

Prezentacja Założeń aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze podczas konferencji subregionalnych „15 lat Mazowsza w UE” oraz konferencji w Warszawie.

Z okazji 15-lecia Mazowsza w Unii Europejskiej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych była organizatorem cyklu pięciu konferencji regionalnych, których przedmiotem było podsumowanie aktywności i sukcesów beneficjentów funduszy europejskich w poszczególnych subregionach z obszaru województwa mazowieckiego. Tematem konferencji było również przedstawienie Założeń aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego. Innowacyjne Mazowsze 2030 z uwzględnieniem m.in. polityki spójności UE 2021-2027, który przedstawiany był również w Warszawie na konferencji zorganizowanej przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Poszczególne konferencje miały miejsce kolejno:

  • 9 września 2019 r. w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce,
  • 11 września 2019 r. w Pałacu w Korczewie, w subregionie siedleckim,
  • 13 września 2019 r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu,
  • 18 września 2019 r. w Miejskich Centrum Kultury w Płońsku,w subregionie ciechanowskim,
  • 20 września 2019 r. w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki,
  • 2 października 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie.

W konferencjach udział wzięli przedstawiciele samorządów województwa mazowieckiego, organy i instytucje zarządzające infrastrukturą transportową, techniczną i ochroną środowiska.

Marszałek Województwa Pan Adam Struzik w czasie konferencji regionalnych zwracał uwagę na rocznicę 20-lecia powstania województwa oraz 15-lecia wstąpienia do Unii Europejskiej. Przedstawił sytuację ekonomiczną województwa, zaznaczył ważną rolę województwa jako wiodącego i dynamicznie rozwijającego się regionu europejskiego, który wykorzystał szanse jaką dało Polsce wstąpienie do UE. Pan Marszałek przedstawił korzyści wynikające z nowego podziału statystycznego województwa mazowieckiego, który obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Województwo zostało podzielone na poziomie NUTS 2 na dwie jednostki: Mazowiecki regionalny oraz Warszawski stołeczny. Jak podkreślił, pozwoli to na bardziej korzystny podział funduszy europejskich w nadchodzącej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 oraz przyczyni się do pozyskania większej ilości środków unijnych przez regiony słabiej rozwinięte. Zaznaczył, że region słabiej rozwinięty (Mazowiecki regionalny) otrzyma wsparcie na poziomie 70%, region lepiej rozwinięty (Warszawski stołeczny) na poziomie 40%. Takie wsparcie pozwoli na realizację pięciu nowych celów polityki spójności UE.
W czasie swojej wypowiedzi Marszałek wyraził sprzeciw wobec propozycji podziału województwa mazowieckiego na dwa odrębne województwa, przedstawiając argumenty ekonomiczne i administracyjne polityki rozwoju.

Pani dr Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego podczas swoich wystąpień przedstawiła najważniejsze przesłanki oraz zasady, etapy i procedurę aktualizacji Strategii.

Pani Dyrektor zwróciła uwagę jak istotnym dokumentem dla województwa jest strategia rozwoju województwa, która określa politykę rozwoju województwa, wyznacza cele strategiczne rozwoju, kierunki działań i działania oraz wskazuje obszary strategicznej interwencji, stanowi również podstawę do przygotowania regionalnego programu operacyjnego, strategii sektorowych, planów określających kierunki działań oraz pozostałych dokumentów programowych na poziomie województwa.
W prezentacji zwrócono uwagę m.in. na: podstawy prawne dokumentu w kontekście projektu zmiany ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zasady, które respektowane będą podczas prac związanych z aktualizacją strategii. Pani dr Elżbieta Kozubek przedstawiła najważniejsze przesłanki aktualizacji strategii, do których należą: nowy podział statystyczny województwa mazowieckiego, nowa perspektywa finansowa UE i kształt polityki spójności na lata 2021-2027 oraz nowe uwarunkowania formalno-prawne dla tworzenia dokumentu na poziomie europejskim i krajowym. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu wskazała na korzyści wynikające z nowego podziału statystycznego województwa, a także przedstawiła nowy kształt polityki spójności UE 2021-2027, z podziałem na pięć nowych celów polityki spójności UE:

  1. Bardziej inteligentna Europa,
  2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa,
  3. Lepiej połączona Europa,
  4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym,
  5. Europa bliżej obywateli.

W prezentacji odniesiono się również do uwarunkowań formalno-prawnych z poziomu krajowego, tj. do analizy zapisów obowiązującej strategii ze Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz projektem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Podsumowując Pani dr Elżbieta Kozubek zaznaczyła, że zostanie dokonana aktualizacja dokumentu, która będzie częściową zmianą, nienaruszającą jednak wielu ustaleń obowiązującej strategii. Prace nad strategią będą prowadzone równolegle z programowaniem rozwoju i opracowywaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2021-2027 (RPO WM 2021-2027).

Na zakończenie wystąpienia Pani Dyrektor zaprosiła słuchaczy do udziału w pracach związanych z aktualizacją strategii, szczególnie do składania uwag i wniosków, które będą brane pod uwagę przy sporządzaniu aktualizacji dokumentu.

W dniu 2 października Pani Dyrektor Tamara Borkowska, przedstawiła założenia, harmonogram prac nad Mazowieckim Budżetem Obywatelskim oraz wymagania dotyczące potencjalnych projektów. Poruszona została kwestia podziału środków pomiędzy podregiony statystyczne NUTS 3. Wielkość środków dla podregionów będzie wyliczana na podstawie algorytmu, biorąc pod uwagę powierzchnię danego podregionu i dochodu na mieszkańca. Na koniec wypowiedzi Pani Tamara Borkowska zachęciła do włączenie się w konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego prosząc o składanie wniosków i opinii.