II Spotkanie Rady ds. Rozwoju Gospodarki

W dniu 27 czerwca 2019 r. w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się II spotkanie Rady ds. Rozwoju Biogospodarki, utworzonej w ramach projektu POWER4BIO. Ze strony Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w posiedzeniu uczestniczyła Elżbieta Polak – pracownik Oddziału Terenowego w Siedlcach, członek ww. Rady. Celem spotkania było określenie misji, wizji oraz wstępnych celów dla tworzonej strategii rozwoju biogospodarki na Mazowszu.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Pszonka – członek zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej (MAE). Na wstępie członkowie Rady podpisali list poparcia dla rozwoju biogospodarki w województwie mazowieckim, w którym zadeklarowali pełną akceptację dla tej inicjatywy i zaangażowanie w opracowywanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Biogospodarki.

Następnie dokonano omówienia potencjału regionu (m.in. na przykładzie istniejących instalacji, wykorzystujących biogaz i biomasę), określenia założeń rozwoju biogospodarki oraz wprowadzenia do analizy SWOT.

Kolejna część spotkania była przeprowadzona w formie warsztatów – wszyscy uczestnicy wzięli czynny udział w określeniu wizji biogospodarki na Mazowszu oraz zidentyfikowaniu czynników, mających wpływ na jej rozwój, a także w opracowaniu analizy SWOT.

II Spotkanie Rady ds. Rozwoju Gospodarki
II Spotkanie Rady ds. Rozwoju Gospodarki